โรงเรียนบ้านปากอิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ ( Mission )

         1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

         2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

         3. จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น

         4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

  เป้าหมาย  ( Targets )

  1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
  3. ผู้เรียนมีความรักและศรัทธาในประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของตนเองในท้องถิ่น
  4. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามวัย

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

            ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

            โรงเรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:14:57 น.

โรงเรียนบ้านปากอิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0650102044 อีเมล์: paking19@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวโยทกา ธรรมลังกา โทรศัพท์: 0842838367 อีเมล์: ythummalungka@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]