โรงเรียนบ้านบุญเรือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ข้อมูลทั่วไป  ภูมิหลัง

            โรงเรียนบ้านบุญเรือง  จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2454  ซึ่งตรงกับสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  แห่งราชวงศ์จักรี  โดยอาศัยศาลาวัดบ้านบุญเรืองเหนือเป็นที่เรียนหนังสือ       มีนักเรียนที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ รวม  54  คน  มีครู  2  คน คือ พระขันทะรังษีและนายนันต๊ะ   ปาโท้ โดยอยู่ในความอุปถัมภ์ของราษฎรในหมู่บ้าน และมีกระทรวงธรรมการคอยควบคุมดูแล  โรงเรียนบ้านบุญเรืองมีพัฒนาการโดยลำดับ ดังนี้

                     พ.ศ. 2470 – 2472       นายแดง          บุญสินไทย       เป็นครูใหญ่

                     พ.ศ. 2472 – 2475       นายพายัพ        ดีนาโรจน์         เป็นครูใหญ่

                     พ.ศ. 2475 – 2478       นายแดง          บุญสินไทย       เป็นครูใหญ่

                     พ.ศ. 2478 – 2483       นายคำปัน        ตันกายา                   เป็นครูใหญ่

            ในปี พ.ศ. 2480  นายคำปัน     ตันกายา  ร่วมผู้นำและราษฎรในหมู่บ้าน ย้ายโรงเรียนมาสร้าง 

   ณ สถานที่ใหม่ คือที่อยู่ปัจจุบันนี้ มีเนื้อที่ 3  ไร่  ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน และได้ขอความช่วยเหลือด้านแรงงาน  วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจากราษฎรหมู่ 1,2,3 และ 4  ต.บุญเรือง ทำการก่อสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น  1  หลัง เป็นเงิน  2,000  บาท

            พ.ศ. 2483  นายคำปัน     ตันกายา  ได้ขอลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม ต่อมาได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านทุ่งงิ้ว  กำนันตำบลสถาน และสมาชิกสภาจังหวัดเชียงราย เขตเชียงของตามลำดับ

                     พ.ศ. 2483 – 2484       นายเพชร         กระทุ่มวัน        เป็นครูใหญ่

                     พ.ศ. 2484 – 2486       นายอัมพันธ์      สิทธิสมบัติ       เป็นครูใหญ่ 

                              ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอเชียงของ และหลายๆอำเภอในจังหวัดเชียงราย

                     พ.ศ. 2486 – 2488       นายอิ่นแก้ว      ปานะกิจ         เป็นครูใหญ่

                     พ.ศ. 2488 – 2509       นายแก้ว                   มหาชัย           เป็นครูใหญ่

            ในปี พ.ศ. 2505  นายแก้ว   มหาชัย ได้ขอความร่วมมือจากราษฎรหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2  บริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก  5  ไร่  และในปี พ.ศ. 2506  ทางกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณจำนวน

  28,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ก. และราษฎรสมทบอีก 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 31,000 บาท  

            พ.ศ. 2509  รัฐบาลมีนโยบายโอนโรงเรียนประชาบาลในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดกองการศึกษาประชาบาล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หรือโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในปีนี้ นายแก้ว   มหาชัย  ได้ลาออกจากราชการไปประกอบอาชีพส่วนตัว ทางราชการได้แต่งตั้ง นายพรหม   สู่โนนทอง  มาเป็นครูใหญ่แทน

            พ.ศ. 2509 – 2519  นายพรหม  สู่โนนทอง           ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่

  ในปี พ.ศ. 2515 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน  200,000  บาท เพื่อก่อสร้างอาคารแบบ ชร. 017 ขนาด  5  ห้องเรียน  ต่อมาได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเติมชั้นล่างอีก  5  ห้อง  พร้อมกันนี้ได้ซื้อที่ดินอีก  4  ไร่  โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

            ในปี พ.ศ. 2519  นายพรหม   สู่โนนทองได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนอื่น  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายเอนก   อุ่นกอง  มาเป็นครูใหญ่แทน

            พ.ศ. 2519 – 2544  ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร  ตั้งแต่ ตำแหน่งครูใหญ่  อาจารย์ใหญ่ และ ผู้อำนวยการ ตามลำดับ

            ในปี พ.ศ. 2520  ได้เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการ มาก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ชร.017  ขนาด  8  ห้องเรียน เป็นเงิน  250,000  บาท

  ในปีนี้ทางคณะครู  กรรมการศึกษา และราษฎรได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก  1  ไร่  2  งาน

  พ.ศ. 2521  เริ่มใช้หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521 ในชั้น ป.1 และเปิดเรียนถึงชั้น ป.6

         1 ตุลาคม  2523  รัฐบาลออก  พรบ.โอนการศึกษาประชาบาลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองการศึกษาประชาบาล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)  กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนบ้านบุญเรือง จึงเข้าสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียงของ

  1. มีนาคม  2527  นักเรียนชั้น ป.6 จบหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 เป็นรุ่นแรก

         พ.ศ.  2542  นายเอนก     อุ่นกอง  อาจารย์ใหญ่ ผ่านการประเมินได้เลื่อนและแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8

  1. กันยายน  2544  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งให้

  นายเอนก     อุ่นกอง  ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายทอง  สปอ.เวียงแก่น และย้าย

  นายสมเกียรติ   บุดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงยาย  สปอ.เวียงแก่น  มาดำรงตำแหน่งแทน เพื่อเตรียมการเกษียณอายุราชการ

            1    ตุลาคม      2544  นายเอนก    อุ่นกอง  เกษียณอายุราชการ  60  ปี

            1 – 8  ตุลาคม  2544  นายสมนึก   มะเตปิน  อาจารย์ 2  ระดับ 7  โรงเรียนบ้านบุญเรือง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

            9  ตุลาคม  2544  นายสมเกียรติ    บุดดี  มารับมอบตำแหน่งผู้อำนวยการอย่างเป็นทางการ จากนายสมนึก   มะเตปิน และได้ประชุมข้าราชการครู  ภารโรง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  เพื่อชี้แจง นโยบายและวิสัยทัศน์  ดังนี้

  1. บริหารงานแบบมีส่วนร่วม
  2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการสอนแบบโครงงาน
  3. ระดมทรัพยากรจากทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาของเด็ก
  4. สร้างจิตสำนึกให้ครู เป็นครูทั้งตัวและหัวใจ
  5. จัดมวลประสบการณ์เพื่อให้เด็กรู้คิด  รู้ทำ  มีน้ำในนักกีฬา และพัฒนาท้องถิ่น
  1. พฤษภาคม  2546  เริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ในชั้น ป.1 และ ป.4
  1. กรกฎาคม  2546  โรงเรียนย้ายสังกัดจาก สปช. มาสังกัด สพฐ. ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 โดยสังกัด สพท.ชร.4

            พ.ศ. 2549 ปีสุดท้ายของแผนกลยุทธ์ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 2545 – 2549 )

            พ.ศ. 2550 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี ( 2550 – 2554 ) และเริ่มใช้ใน

            ปีการศึกษา 2550    นายวชิระ  ต๊ะปัน ปรับตำแหน่งจาก นักการภารโรงเป็นพนักงานบริการ

  ครูลัดดาวัลย์ ชัยภิวงศ์ และ ครูจตุพร  ล้วนงาม เลื่อนตำแหน่งจากครูชำนาญการ เป็นครูชำนาญการพิเศษ

            พ.ศ. 2551 นายวชิระ  ต๊ะปัน  ปรับตำแหน่งจาก พนักงานบริการเป็น ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 2  และโรงเรียนได้เข้า

  โครงการ “ โรงเรียนโครงการคุณธรรมชั้นนำรุ่น 2 ”  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหมดวาระและได้แต่งตั้ง กรรมการชุดใหม่  จำนวน 9 คน โดยมี นายเอนก  อุ่นกอง เป็นประธาน โรงเรียนผ่านการประเมิน สมศ. รอบที่ 2

            พ.ศ. 2552 โรงเรียนดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพและขับเคลื่อนตามกลยุทธของ สพฐ.อย่างต่อเนื่อง

            -   โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ. ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2552

            -    เริ่มปฏิบัติ การตามแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3D

            -    โรงเรียนได้รับงบประมาณ 245,000 บาท สร้างส้วมแบบ สปช.

            -    โครงการครูพระสอนศีลธรรม โดยพระพายัพ อุสาใจ

            -    ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก อบจ.เชียงราย จำนวน 249,9000 บาท เพื่อจัดซื้อหนังสือและ

                 สื่ออิเล็กทรอนิกส์

  • ปฏิบัติตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (SP1) และโครงการแผนปฏิบัติการ
  • ไทยเข้มแข็ง (SP2)
  • ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อดำเนินการตามกฎเกณฑ์       

  ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ.2554

            13  ธันวาคม  2555  นายประจวบ   ธรรมสรางกูร   มารับมอบตำแหน่งผู้อำนวยการอย่างเป็น

            ทางการ จนถึง 30 กันยายน 2560

            พ.ศ. 2556 นายประทวน   บุญแดนไพร เลื่อนตำแหน่งจากครูชำนาญการ เป็นครูชำนาญการพิเศษ

            พ.ศ. 2557 นางสาวดวงงา   อินเทพ  เลื่อนตำแหน่งจากครูชำนาญการ เป็นครูชำนาญการพิเศษ

            พ.ศ. 2558 นายธัชชัย   นาระถี  เลื่อนตำแหน่งจากครูชำนาญการ เป็นครูชำนาญการพิเศษ

            1 ตุลาคม 2560 ถึง 15 พฤษภาคม 2561 รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุญเรือง

            16 พฤษภาคม  2561 นายสมนึก   ก้อนกลีบ มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุญเรือง จนถึงปัจจุบัน

   

  ขนาดและที่ตั้ง

  โรงเรียนบ้านบุญเรืองเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2561  มีจำนวนนักเรียนชาย 43 คน นักเรียนหญิง 22 คน  รวม 65 คน  ตั้งอยู่เลขที่  232  หมู่ที่ 9  ต.บุญเรือง  อ. เชียงของ  จ.เชียงราย  อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบุญเรือง มีเขตบริการ  4  หมู่บ้าน คือ บ้านบุญเรืองหมู่ 1 , หมู่ 2 , หมู่ 9 และบ้านภูแกงหมู่ 10 มีเนื้อที่ทั้งหมด  13  ไร่  2  งาน      มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

  ทิศเหนือ          จรด     ทุ่งนา และบ้านซาววา

  ทิศใต้             จรด               หมู่ที่ 2 , หมู่ 10

  ทิศตะวันออก     จรด     ทุ่งนา , หมู่ที่ 1 และบ้านหก

  ทิศตะวันตก      จรด     หมู่ที่ 9

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:57:13 น.

โรงเรียนบ้านบุญเรือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0886705221 อีเมล์: bbrs@bbrs.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ธัชชัย นาระถี โทรศัพท์: 0987580267 อีเมล์: pn9966y@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]