โรงเรียนบ้านบุญเรือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  นายเอนก   อุ่นกอง   ประธานกรรมการ
  นายขจร  ปินตาวนา       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายสุรัตน์  สมรูป        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายปันแก้ว  ลาวเฉียง    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายอนุพงษ์  ช่างประดิษฐ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นางแสงเดือน  นะมะยอม      กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
  นายนิรันดร์  ธรรมวงค์      กรรมการผู้แทน อปท.
  นายประเสริฐ  แก้วตา  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  นางดวงงา      บาร์น  กรรมการผู้แทนครู
   
  คณะกรรมการที่ปรึกษา
  1 นางพิไลวรรณ  สวยงาม ประธานแม่บ้าน หมู่ 1
  2 นางเนียม  จันทะเรือง ประธานแม่บ้าน หมู่ 2
  3 นางสมเภา  จินะสาม ประธานแม่บ้าน หมู่ 9
  4 นายเจริญ  มูลชนะ สมาชิก สท.บุญเรือง
  5 นายศรีลา  เรืองวิลัย สมาชิก สท.บุญเรือง
  6 นายสีลัย  จินะสาม สมาชิก สท.บุญเรือง
  7 นางลัดดาวัลย์  ชัยภิวงค์ ข้าราชการบำนาญ
  8 นายมิ่ง  ศรีอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
  9 นายอำนวย  อินทองคำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
  10 นายทวีรัชต์  พรมงาม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
   
  คณะอนุกรรมการ
  1 นส.วาราภรณ์      อุ่นคำ
  2 นางสุดารัตน์      จันต๊ะอิน
  3 นายบุญแทน     ใจชมชื่น
  4 นายสุวิทย์      การะหัน
  5 นายอาจ        เรืองวิลัย
  6 นายจำนงค์        ริยะอุด
  7 นายปรเมษ       กาวิจา
  8 นายสิงห์คำ       จันตา
  9 นายฉลาด       เชื้อสะอาด
  10 นายบุญเรียน     วงค์ศรีธิ
  11 นายแสง           วงศ์วิลัย

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:57:13 น.

โรงเรียนบ้านบุญเรือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0886705221 อีเมล์: bbrs@bbrs.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ธัชชัย นาระถี โทรศัพท์: 0987580267 อีเมล์: pn9966y@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]