โรงเรียนบ้านบุญเรือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.จัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.และสมศ.

  2.ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ปฏิบัติตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ด้านของโรงเรียน

  3.ประสานความร่วมมือชุมชนในการพัฒนาและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

  4.นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางจัดการเรียนการสอนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

  5.จัดบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ให้น่าเรียน น่าอยู่และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:57:13 น.

โรงเรียนบ้านบุญเรือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0886705221 อีเมล์: bbrs@bbrs.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ธัชชัย นาระถี โทรศัพท์: 0987580267 อีเมล์: pn9966y@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]