โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

                  ภายในปี 2565 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองมุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี พัฒนาคนดีสู่สังคม

            ภาพลักษณ์ของนักเรียน

                 : เป็นคนดี

  : เป็นคนเก่ง : เก่งทางวิชาการ และมีทักษะชีวิต

  : มีความสุขในการเรียนรู้ และมีความสุขในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

  ปรัชญาของโรงเรียน   นตฺถิ  ปัญฺญา  สมา  อาภา    แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:57:44 น.

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5378-3505 อีเมล์: tompong58@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิริกาญจน์ ดวงสุข โทรศัพท์: 0898553458 อีเมล์: sirikan053@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]