โรงเรียนบ้านส้าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านส้านเริ่มตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่  1  เมษายน   พ.ศ.  2480  ที่ศาลาวัดบ้านส้าน   ต่อมาปี  พ.ศ. 2483 ได้รับความร่วมมือจากราษฎรในหมู่บ้านบริจาคที่ดิน เพื่อขยายที่เรียนใหม่(ที่ในปัจจุบัน)โดยมีพื้นที่  8  ไร่  2  งาน และได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  เริ่มทำการสอนเมื่อปี  พ.ศ.  2485โดยมี  นายปั๋น  พิชัยยา  เป็นผู้บริหารโรงเรียนเป็นคนแรก

  *      ปี พ.ศ.  2504 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข   ขนาด  3 ห้องเรียน  ใช้งบประมาณก่อสร้าง จำนวน  16,000  บาท

  *      ปี พ.ศ.  2518  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  สร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญ  1 หลังใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน  40,000  บาท

  *      ปี พ.ศ.  2520  ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างส้วม  แบบ  ชร.06  ขนาด  5 ที่นั่ง จำนวน  1  หลัง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง  จำนวน 20,000  บาท

  *      ปี พ.ศ.  2523  ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบ  ชร.01  ขนาด  4  ห้องเรียน  1  หลัง  ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง    จำนวน  405,000  บาท  และได้รับงบประมาณจากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินการขุดบ่อน้ำตื้น สร้างหอถังประปาโรงเรียน  ใช้งบประมาณ  จำนวน  10,000  บาท

  *      ปี พ.ศ.  2524   ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ  ชร.08 ขนาด  11 ´ 17.70  เมตร  ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน  150,000  บาท

  *      ปี พ.ศ.  2527  ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ. 1 จำนวน 1  หลัง  ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน  10,000  บาท ( ปัจจุบันได้ลื้อถอนแล้ว) และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 104  ขนาด  3  ห้องเรียน  1  หลัง  ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน  510,000  บาท และได้ขออนุญาตลื้อถอนอาคารเรียนแบบ

  ป.1 ข ซึ่งมีสภาพชำรุดมาก  มาสร้างบ้านพักครู 1 หลัง โดยอาศัยแรงงานจากราษฎร เป็นผู้ดำเนินงานก่อสร้าง คิดค่าแรงงาน ประมาณ  5,000  บาท

  *      ปี พ.ศ.  2529 ได้รับความร่วมมือจากกรรมการศึกษา นำวัสดุที่เหลือจากการลื้อถอนอาคารหลังเก่ามาต่ออาคารแบบ  สปช.104  จำนวน  1  ห้อง (ปัจจุบันใช้เป็นห้องเรียน )

  *      ปี พ.ศ.  2531  ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33  โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน   30,000  บาท

  *      ปี พ.ศ.  2533 โรงเรียนได้จัดหางบประมาณโดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูในโรงเรียนกรรมการศึกษา,และราษฎรในหมู่บ้าน เทคอนกรีตพื้นอาคารเรียนแบบ สปช.104 โดยค่าวัสดุและแรงงาน ประมาณ  9,000  บาท

  *      ปี พ.ศ.  2534  ได้รับความร่วมมือจากคณะศิษย์เก่า และราษฎรในหมู่บ้าน สร้างรั้วคอนกรีตซีเมนต์บล๊อค ด้านทิศเหนือ  ยาว  110  เมตร คิดเป็นเงิน  11,000  บาท

  *      ปี พ.ศ.  2536  นายเดือน  หาญพละ  ได้บริจาคปูนซีเมนต์  จำนวน  100  ถุง เพื่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่  ด้านทิศเหนือขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว 100  เมตร      คิดเป็นเงินจำนวน17,500  บาท

  *      ปี พ.ศ.  2538   สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดเชียงราย  ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อขุดเจาะบ่อบาดารขจัดภัยแล้ง  เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับโรงเรียนและหมู่บ้าน

  *      ปี พ.ศ.  2540 ได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัดจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย  สร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่  กว้าง  4  เมตร  ยาว  110  เมตร โดยใช้งบประมาณ จำนวน  140,000  บาท และได้รับความร่วมมือจากราษฎรในหมู่บ้านร่วมหางบประมาณสร้างรั้วด้านหน้า  เป็นเงิน  15,000  บาท

  *      ปี พ.ศ.  2541- 2542 ได้รับความร่วมมือจากราษฎรในหมู่บ้านจัดหางบประมาณสำหรับสร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศตะวันตกแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จ

  *           เมื่อวันที่    13    ตุลาคม    2543    สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย      ได้ออกคำสั่งแต่งตั้ง   นายวิราช      ป้อมบ้านต้า        มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านส้าน  จนถึงปัจจุบัน

  *      ปี พ.ศ. 2544  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและราษฎรในหมู่บ้านร่วมจัดงบประมาณ  สำหรับก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตกและทิศใต้จนแล้วเสร็จ  สร้างแท่นพระพุทธรูปและแท่นสำหรับตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  กั้นห้องเรียน และปรับปรุงอาคารเรียน  โดยใช้งบประมาณ จำนวน   68,000  บาท

  *      ปีพ.ศ. 2544  ได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน  1  ชุด  จากพระราชสิทธินายก  เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง)  เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย งบประมาณจำนวน  31,000  บาท

  *      ปีพ.ศ. 2544  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและราษฎรในหมู่บ้านได้ร่วมหางบประมาณจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์  HP   Laser Jet  1000   จำนวน  1  เครื่อง ราคา  15,000  บาท

  *      ปีพ.ศ. 2544  ผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมบริจาคเงินซื้อกล้าไม้สำหรับตกแต่งภายในบริเวณโรงเรียนให้สวยงาม  จำนวนเงิน   4,000  บาท

  *      ปี พ.ศ. 2545 คณะศิษย์เก่าได้บริจาคเครื่องอัดสำเนา  จำนวน  1  เครื่อง

  *      ปี พ.ศ. 2546 คณะศิษย์เก่าได้บริจาคเงินสร้างป้ายโรงเรียน จำนวน 42,000  บาท

  *      ปี พ.ศ. 2546 คณะศิษย์เก่าได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  2  เครื่อง และเงินสำหรับพัฒนาการศึกษา จำนวน  35,000 บาท

  *      ปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการสถานศึกษาและศิษย์เก่าได้จัดหางบประมาณสำหรับพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะ จำนวน  3 ชุด งบประมาณ 60,000  บาท

  *      สโมสรไลออนส์ รัชโยธิน กรุงเทพฯ ได้บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุดเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน

  ในปีการศึกษา 2547 โรงเรียนบ้านส้าน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มี  จำนวนนักเรียน  รวมทั้งสิ้น  56  คน   ครู  6  คน  โดยมีนายวิราช  ป้อมบ้านต้า เป็นผู้บริหารสถานศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 10:16:42 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิราช ป้อมบ้านต้า
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวรมณ คำมา

 • นางจันทร์ฉาย เทพวงค์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,462
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านส้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5378-3502 อีเมล์: sanschool2010@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รำพึง วิชัยคำ โทรศัพท์: 0895605031 อีเมล์: rwichaik@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]