โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดภูมิทัศน์  และสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม  น่าอยู่ และปลอดภัย

  2. ปรับปรุง  พัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

  1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
  2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนโดยเน้น พัฒนาทักษะอาชีพด้านศิลปะและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
  4. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรสถานศึกษาสู่อาเซียนและสากล

  เป้าหมายการให้บริการ

                ด้านโอกาสทางการศึกษา

                1. ประชากรในวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและได้รับโอกาสในการศึกษาปฐมวัยอย่างน้อย 1 ปี ก่อนเข้าเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ

                2. ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยอย่างเท่าเทียม          และทั่วถึงตามลักษณะของผู้เรียนแต่ละกลุ่มและประเภท

                ด้านคุณภาพการศึกษา

                1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยสู่อาเซียนและสากล

                2. ครูผู้สอนมีเพียงพอและสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้

  ความสำคัญกับพื้นฐานและศักยภาพของผู้เรียน

                3. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพดำเนินการอย่างต่อเนื่องและผ่านการประเมินการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

                ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

                โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพร้อม และมีความเข้มแข็งที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน

   

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

   

  ยิ้มไหว้  ทักทาย  แต่งกายเรียบร้อย

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 09:17:00 น.

โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-52029231 อีเมล์: tong679@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายศุภชัย อุ่นแก้ว โทรศัพท์: 0869543633 อีเมล์: tum17092530@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]