• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (Mission)

                      1.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  มีความสามารถ  ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

                        2.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

                        3.  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                        4.  จัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

                      5.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อบริการชุมชน

  เป้าหมาย

        เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

        เป้าหมายที่ 2 บุคลากรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

                      เป้าหมายที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 08:09:35 น.

โรงเรียนบ้านศรีลานนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053-727298 อีเมล์: srilanna19_sch@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เกียรติสุดา จารุเพ็ง โทรศัพท์: 0871732985 อีเมล์: kiat_jaru@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]