โรงเรียนบ้านครึ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านครึ่งได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  1 พฤษภาคม  2455  โดยอาศัยศาลาวัดครึ่งเหนือเป็นสถานที่เล่าเรียน มีนักเรียนเท่าใด ใครเป็นผู้สอนไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด

                   พ.ศ. 2456 ทางอำเภอได้สั่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรจัดสร้างพลับพลาขึ้นหลังหนึ่ง บริเวณที่โรงเรียนปัจจุบัน เพื่อเป็นที่พักของข้าหลวงใหญ่ภาคพายัพ คือพระยาพหลพลพยุหเสนา เมื่อข้าหลวงใหญ่กลับไปแล้ว พลับพลาได้ว่างลง จึงใช้เป็นที่เล่าเรียนของเด็กให้ชื่อว่า “ โรงเรียนประชาบาลตำบลครึ่ง

  “ พ.ศ. 2481 พลับพลาที่ใช้เป็นอาคารเรียนทรุดโทรมมาก ราษฎรในตำบลนี้จึงจัดสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ในบริเวณเดิมเนื้อที่ 3 ไร่ สร้างอาคาร ป. 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร 4 ห้องเรียน  1 หลัง มี

  ครูอานนท์  ไชยวงศ์  เป็นครูใหญ่

                         พ.ศ. 2483  มี  ครูเพชร  กระทุ่มวัน     เป็นครูใหญ่

                         พ ศ. 2485  มี  ครูทองอยู่   เชื้ออุบล     เป็นครูใหญ่

                         พ.ศ. 2492  มี  ครูบรรเจิด   ธรรมกุล    เป็นครูใหญ่

                         พ.ศ. 2493  มี  ครูสาคร   ศรีคำแหง      เป็นครูใหญ่

                         พ.ศ. 2494  มี  ครูถวิล   ชะเอมทอง      เป็นครูใหญ่

                         พ.ศ. 2496  มี  ครูบุญช่วย   ทฤาชัย      เป็นครูใหญ่

                         พ.ศ. 2497  ทางโรงเรียนได้จับจองขยายที่ดินไปทางทิศใต้อีก 4 ไร่รวมกันที่ดินเดิมเป็น 7 ไร่

                         พ.ศ. 2503  ครูบุญรอด   มงคลไชยสิทธ์  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่     วันที่ 9 มกราคม  2504  ครูบุญรอด   มงคลไชยสิทธิ์  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่อำเภอแม่สรวย  ครูบุญศรี  บริบูรณ์  ได้มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  วันที่  27 มิถุครูน  2506  ครูจันทร์   วงค์โกฏ  ได้มารับตำแหน่งครูใหญ่และได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนโดยเปลื่ยนหลังคาเป็นกระเบื้องในจำนวนเงิน 5,000 บาท

                  พ.ศ. 2508 ได้รับความร่วมมือจากบริษัทเรมอนค์ได้นำรถแทรกเตอร์มาปรับสนาม

                  วันที่ 11 สิงหาคม 2508 ทางราชการได้แยกนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่บ้านครึ่งใต้ไปเรียนบ้านครึ่งใต้ ให้ครูจันทร์   วงค์โกฏ ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และให้ครูจำลอง   ร่องสุวรรณ รักษาการใน

  ตำแหน่งครูใหญ่

                   พ.ศ. 2511 ทางราชการได้แต่งตั้งครูเดือน   หาญพละ มาดำลงตำแหน่งครูใหญ่

                   พ.ศ. 2512 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ 70,000 บาทเพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข.

                   พ.ศ. 2517 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้อนุมัติให้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการสนับสนุนสภาตำบลครึ่ง เป็นโรงเรียนที่เปิดขยายชั้นประถมศึกษาตอนปลายแห่งแรกของตำบล

                   พ.ศ. 2518-2519 ได้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และ 7 ตามลำดับ ครูคำมูล  

  สิริพัฒครูกูร ได้ย้ายจากโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้วมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                   ปีงบประมาณ 2519 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ 40,000 บาทสร้างบ้านพักครูแบบ

  กรมสามัญ1 หลัง

  2

                     วันที่ 20 พฤษภาคม 2521 ครูจำเริญ   สิทธิยศ ได้ย้ายจากครูใหญ่บ้านร่องห้า มาดำรง

  ตำแหน่ง ครูใหญ่

                   วันที่ 2 สิงหาคม 2521 ครูภูมิ (ฮั้ว)   แซ่อึ้งได้ของบประมาณจากมูลนิธิศุภนิมิต แห่งประเทศไทย

  เขตเชียงของ 30,000 บาท นำรถแทรกเตอร์มาขุดปรับสนามกีฬา และสร้างอาคารเรียน  ชื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน 80 ชุด โต๊ะเก้าอี้ครู 4 ชุด  วันที่ 5 สิงหาคม 2521 ราษฏรบ้านครึ่งเหนือได้ว่าจ้างรถแทรกเตอร์รถเกรดมาขุดปรับสนามกีฬาให้แล้วเสร็จ

                    วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2522 ผู้ปกครองนักเรียนได้จัดชื้อเครื่องพิมพ์ดีดแบบกระเป๋าหิ้ว 1 เครื่องเป็น     เงิน 2,900 บาท

                     วันที่ 1 ตุลาคม 2522เป็นวันศึกษาประชาบาล ราษฎรบ้านครึ่งเหนือได้สละแรงงาน อุปกรณ์

  ทุนทรัพย์ สร้างหอประชุม ขนาด 5 x 17.50 เมตร 1 หลังคิดเป็นเงิน 24,400 บาท

                     ในปีงบประมาณ 2522 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบชร.01 ขนาด 4 ห้องเรียน 1 หลัง เป็นเงิน 40,000 บาท

                      ในปีงบประมาณ 2523 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง เป็นเงิน

  110,000 บาท

                       วันที่ 24 มกราคม 2523 คณะครู –กรรมการศึกษาและราษฎรบ้านครึ่งเหนือได้บริจากเครื่องขยายเสียงให้โรงเรียน 1 ชุด เป็นเงิน  2,415 บาท

                       พ.ศ. 2526 ได้ทำถนนคอนกรีตเสรีมไม้ไผ่ด้วยเงินกิจกรรมเลี้ยงไก่ของโรงเรียน

                       พ.ศ. 2529 ได้เปิดขยายรับนักเรียนในชั้นเด็กเล็ก และได้รับอนุมัติเป็นตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

                       ปีงบประมาณ 2532ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างส้วมนักเรียน 2 ที่นั่ง 1 หลัง

   เป็นเงิน 24,000 บาท

                       ปีงบประมาณ 2533 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ข. โดยเปลี่ยนหลังคาจากสังกะสีเป็นกระเบื้องลอนคู่ และเปลี่ยนบันไดไม้ทั้ง 2 ข้าง เป็นเงิน 155,000 บาท

                       ปีการศึกษา 2535 กรรมการศึกษาและราษฎรบ้านครึ่งเหนือได้สละแรงงานและทุนทรัพย์จัดสร้างศาลากองอำนวยการ 1 หลังเป็นเงิน 41,494 บาท

                       ปีการศึกษา 2535 – 2536 กรรมการศึกษาและคณะครู ศิษย์เก่าและราษฎรบ้านครึ่งเหนือจัดหารายได้จากผ้าป่าสามัคคี สร้างรั้วคอนกรีตรั้วลวดหนาม  ด้านเหนือ  ด้านใต้  ด้านตะวันออก

  เป็นเงิน 100,000 บาท

                        ปีการศึกษา 2536 ได้เปิดขยายรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 จัดหาเงินสร้างห้องครัวติดหอประชุม

  1 หลัง  เป็นเงิน 20,310 บาท สร้างเรือนพยาบาล 1 หลัง

   

  3

                      ปีการศึกษา 2539 ทางหน่วยทหารพัฒนาเชียงราย และคุณสิงห์ขร – คุณสายทอง  ประสมทรัพย์ ได้ บริจาคเงินสร้างสนามตะกร้อ สนามวอลเลย์บอลคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ 1 สนาม เป็นเงิน 52,525 บาท

                       ทางโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศห้องสมุดขนาดเล็กดีเด่นระดับจังหวัด

                       ศิษย์เก่าได้จัดผ้าป่าหารายได้ชื้อคอมผิวเตอร์ 1 ชุด พิมพ์ดีด 6 เครื่อง เป็นเงิน 126,800 บาท

                       ปีการศึกษา 2540 คณะครู – กรรมการศึกษา ได้จัดสร้างโต๊ะอาหารนักเรียน 12 ชุด โต๊ะประชุมครูอีก2 ชุด เป็นเงิน 36,000 บาท

                       ปีการศึกษา 2543 คณะครู – กรรมการสถานศึกษาได้จัดสร้างโต๊ะพิมพ์ดีด 1 ตัว   และในวันที่  31 มกราคม  2543  ทางโรงเรียนได้จัดทอดผ้าป่าศิษย์เก่าเพื่อหารายได้สร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่

   กว้าง 4 X200 ม.หนา  0.10 ม. และป้ายบอกอาคารสถานที่   จำนวน  6  ป้ายในโรงเรียน

                       วันที่ 1 ตุลาคม 2544  ครูจำเริญ  สิทธิยศ  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านครึ่ง ได้ขอลาออกจากทางราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด และวันที่  2 ตุลาคม 2544 ครูสมนึก  ก้อนกลีบ  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยสัก สปอ.ขุนตาล  สปจ.เชียงราย  มารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านครึ่งและต่อมา วันที่  1  ตุลาคม 2557 ดับการแต่งตั้ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครึ่ง

                       วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายพรหมลิขิต  แก้วจันทร์ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครึ่ง จนถึงปัจจุบัน     


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:56:06 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพรหมลิขิต แก้วจันทร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางปริญญา วีระเดชประไพ

 • นางจันรอล สุวรรณสาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,384
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านครึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5378-3504 อีเมล์: 0
เว็บมาสเตอร์:: จันรอล สุวรรณสา โทรศัพท์: 0818840151 อีเมล์: ่ี่junrol@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]