โรงเรียนบ้านครึ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง

  2. พัฒนานักเรียนให้ใฝ่เรียนรู้ มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

  3. ส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์ความเป็นไทยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  4. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

  5.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง

  เป้าประสงค์

  1. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ในการดำเนินชีวิต

  2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นบุคคลที่ใฝ่รู้

  ใฝ่เรียนและมีทักษะชีวิตที่ดี 

  3. นักเรียนมีจิตสาธารณะ ตระหนักรักษ์หวงแหนในศิลปวัฒนธรรมประเพณีและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น 

  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ

  มีประสิทธิภาพ

  5. สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-06 11:08:28 น.

โรงเรียนบ้านครึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5378-3504 อีเมล์: 0
เว็บมาสเตอร์:: จันรอล สุวรรณสา โทรศัพท์: 0818840151 อีเมล์: ่ี่junrol@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]