โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑.      ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพ

  ๒.      พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย เน้นกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม

  ๓.      พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่มืออาชีพ

  ๔.      พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

  เป้าประสงค์

  ๑.      ประชากรในวัยระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับการศึกษาทุกคน                              

  ๒.      นักเรียนปฐมวัยมีความพร้อมในการเข้าเรียนชั้น ป.๑

  ๓.      นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  ๔.      สถานศึกษา มีระบบบริหาร จัดการที่ดี และทันสมัย

  ๕.      ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๖.      อาคารสถานที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยยึดแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:15:03 น.

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053-194656 อีเมล์: kaen57040@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางเรวดี ครึ่งธิ โทรศัพท์: 0623945216 อีเมล์: rewkru@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]