โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  วิสัยทัศน์

                 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา มีการบริหารงานที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในทุกด้านตามเป้าหมายที่กำหนด มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

  ปรัชญา   

                นตฺถิ    ปญฺญา   สมาอาภา                  แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา  นั้น ไม่มี               

            


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:15:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายภาณุพงศ์ อัครเสถียรพงศ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจันทร์เพ็ญ นันทะเสน

 • นางสาววันณี สำเนียงเย็นสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,969
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053-194656 อีเมล์: kaen57040@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางเรวดี ครึ่งธิ โทรศัพท์: 0623945216 อีเมล์: rewkru@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]