โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  วิสัยทัศน์

                 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา มีการบริหารงานที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในทุกด้านตามเป้าหมายที่กำหนด มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

  ปรัชญา   

                นตฺถิ    ปญฺญา   สมาอาภา                  แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา  นั้น ไม่มี               

            


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:15:03 น.

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053-194656 อีเมล์: kaen57040@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางเรวดี ครึ่งธิ โทรศัพท์: 0623945216 อีเมล์: rewkru@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]