• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านห้วยซ้อ

            เริ่มจัดตั้งและเปิดทำการสอน เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๖  ในบริเวณวัดบ้านห้วยซ้อและได้ย้ายมาในที่ปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๒  โดยได้รับงบประมาณค่าก่อสร้าง ๓,๐๐๐  บาท  (สามพันบาท)  อำนวยการสร้างโดย นายทองคำ  สุวรรณรัตน์ (นิทัศฯ  คันธเสวี)  ศึกษาธิการอำเภอในสมัยนั้น  เป็นอาคารเรียนแบบ ป.๑ ขนาด ๗ x ๑๕ เมตร ๓ ห้องเรียน พื้นที่ดิน ๓ ไร่ ๒ งาน ๘๒ ตารางวา  อาคารเรียนหันหน้าสู่ทิศตะวันออก

            ในปี พ.ศ.๒๕๐๘  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารจากทางราชการ ๔๐,๐๐๐  บาท (สี่หมื่นบาท)  และราษฎรได้บริจาควัสดุอุปกรณ์สมทบอีกจำนวน ๑๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นบาท)  รวมเป็นมูลค่า ๕๐,๐๐๐  บาท (ห้าหมื่นบาท)  ได้ก่อสร้างอาคารเป็นแบบ ป.๑ข  ขนาด  7 x ๒๗ เมตร ๓ ห้องเรียน  หลังคามุงกระเบื้องซีเมนต์ในปี ๒๕๑๙  สภาตำบลห้วยซ้อ  โดยนายจันทร์  ไชยชนะ  เป็นกำนันตำบลได้จัดสรรงบประมาณเงินผัน(เงิน ก.ส.ช.)  เป็นค่าซื้อกระเบื้องลอนคู่มาเปลี่ยนหลังคาให้ใหม่ เป็นเงินจำนวน  ๒๕,๐๐๐  บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)

            ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดสรรเงินงบประมาณ (งบเหลือจ่าย) จำนวน ๓๑๐,๐๐๐  บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาท)  และได้รับบริจาค จากราษฎร์อีกจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาท)  รวมค่าก่อสร้าง ๓๖๐,๐๐๐  บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  สร้างอาคารแบบ ชร.๐๑๗ ขนาด ๙ x ๓๓  เมตร  ๔  ห้องเรียน   เริ่มก่อสร้างเมื่อ  วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๒๑  เสร็จเดือน กรกฎาคม  ๒๕๒๑  และได้งบประมาณก่อสร้างต่อเติมชั้นล่าง  ๔  ห้องเรียน ในปี พ.ศ.๒๕๒๓

            ปี ๒๕๒๖  ได้รับงบประมาณจา ส.ป.ช. เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ส.ป.ช. ๑๐๕/๒๖ ขนาด    ๙ x ๓๖  เมตร  ๔  ห้องเรียน  ค่าก่อสร้าง ๘๔๖,๐๐๐  บาท (แปดแสนสี่หมื่นหกพันบาท) โดยได้ทำสัญญาก่อสร้าง วันที่ ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๒๖  แล้วเสร็จในเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๒๗  บริษัททองนิมิตสวัสดิ์  จังหวัดพะเยา  เป็นผู้รับเหมาทำการก่อสร้าง

   

  อาคารประกอบอื่น ๆ ของโรงเรียน

            ๑.  โรงอาหาร แบบ ๓๑๒  ขนาดกว้าง ๗.๕๐ เมตร  ยาว ๑๗ เมตร ก่อสร้างปี พ.ศ.๒๕๒๑ ค่าก่อสร้าง ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาท)

            ๒.  เรือนเพาะชำ แบบ พ.๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร ก่อสร้างปี ๒๕๒๗ ค่าก่อสร้าง ๑๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นบาท)

            ๓.  อาคารอเนกประสงค์แบบ ส.ป.ช. ๒๐๓/๒๖  ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร

            ๔.  บ้านพักครูมี ๒ หลัง  หลังที่หนึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็นแบบกรมสามัญศึกษาเดิมขนาดกว้าง ๕.๕  เมตร  ยาว ๙ เมตร และหลังที่สอง  แบบกรมสามัญศึกษาเดิม  ก่อสร้างปี พ.ศ. ๒๕๑๙ งบค่าก่อสร้าง ๔๐,๐๐๐  บท (สี่หมื่นบาท)

   

   

            ๕.  ส้วมมี ๔ หลัง  คือ

                     หลังที่ ๑  แบบก่อสร้างเอง ขนาด ๔ ที่นั่ง สร้าง พ.ศ.๒๕๑๔

                     หลังที่ ๒  แบบ ชร.๐๖  ขนาด ๕  ที่นั่ง สร้างปี ๒๕๒๔  ค่าก่อสร้างจำนวน ๓๕,๐๐๐  บาท (สามหมื่นห้าพันบาท)

                     หลังที่ ๓  แบบ ส.ป.ช.๖๐๑/๒๕๒๖  ขนาด ๔ ที่นั่ง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖  ค่าก่อสร้าง ๕๐,๐๐๐  บา (ห้าหมื่นบาท)

                     หลังที่ ๔  แบบ ส.ป.ช.๖๐๑/๒๕๒๖  ขนาด ๔ ที่นั่ง  สร้างปี พ.ศ. ๒๕๓๑ 

            ๖.  ศาลาไทย มี ๒ หลัง คือ

                     หลังที่ ๑  อยู่ตรงริมประตูเข้าโรงเรียน สร้างปี พ.ศ.๒๕๒๕  โดยนายคำ  ทะโล คหบดี บ้านหมู่ ๒ ต.ห้วยซ้อสร้างให้

                     หลังที่ ๒  ตั้งอยู่ด้านทิศ เหนือสนามฟุตบอล  โดยคณะครูกรรมการศึกษาและวัดบ้านห้วยซ้อร่วมกันจัดหาวัสดุก่อสร้าง เป็นมูลค่าประมาณ ๖,๐๐๐  บาท (หกพันบาท)

   

  พื้นที่ดินของโรงเรียน   ๒  แปลง คือ

            ๑.  แปลงที่ ๑  ที่ตั้งบ้านพักครู เนื้อที่ ๑ งาน  ๕๕  ตารางวา  (แต่ได้ถูกกรมทางหลวงตัดถนนผ่านขยายแนวเขตถนนเข้าไป)

            ๒.  แปลงที่ ๒  ที่ตั้งโรงเรียน  เนื้อที่ตามที่สำรวจไว้ก่อนถนนจะตัดผ่าน  มี ๓๑ ไร่ ๒ งาน ๗๖  ตารางวา  (พื้นที่ส่วนนี้คงจะเหลือน้อยลง เพราะถูกแนวถนนตัดผ่านและขยายเขตเข้าไป  ซึ่งขณะเขียนประวัติโรงเรียนอยู่นี้  ทางเจ้าหน้าที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์กำลังมาสำรวจเพื่อปักหลักเขตและคำนวณพื้นที่ใหม่อยู่  ซึ่งจะได้แจ้งให้โรงเรียนทราบในโอกาสต่อไป

   

  รั้วโรงเรียน

            แต่เดิมด้านทิศตะวันออกติดถนน เป็นรั้ว ค.ส.ล โดยทางโรงเรียนได้จัดหางบประมาณก่อสร้างเองเป็นมูลค่าประมาณ ๒๐,๐๐๐  บาท  แต่รั้วส่วนนี้ได้ถูกรื้อถอนเนื่องจากถนนกรมทางหลวงตัผ่าน และได้รับเงินค่าชดเชยให้จำนวน ๘๖,๐๐๐ บาท  (แปดหมื่นหกพันบาท) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐/๓๑  จึงได้ก่อสร้างรั้วขึ้นใหม่ ๒ ด้าน  คือ ด้านทิศตะวันออก และด้านทิศเหนือติดสถานีอนามัย

            รั้วด้านทิศตะวันตก เป็นรั้วที่ทางโรงเรียนได้จัดสรรหางบประมาณมาก่อสร้างเอง ในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๒๙/๓๐  ค่าก่อสร้างประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท

   

  บ่อเลี้ยงปลา

            บ่อเลี้ยงปลาแห่งนี้ นายจันทร์ ไชยชนะ กำนัน ต.ห้วยซ้อ สมัยนั้นได้ของบประมาณ ก.ส.ช มาขุดเพื่อเป็นแหล่งทำไว้  สาธารณประโยชน์ของโรงเรียนและสำนักงานสาธารณสุข (อนามัย) ใช้งบประมาณขุดบ่อประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท โรงเรียนใช้เป็นเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตร และเอาน้ำไปใช้กับห้องน้ำห้องส้วมในฤดูแล้ง (ขณะนี้กำลังมีโครงการพัฒนาบ่อปลา คือ จะล้อมรั้วรอบป้องกันสัตว์เลี้ยงลงไปทำความสกปรก และจะมีการขุดลอกเพื่อทำความสะอาดให้ใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

            พ.ศ.๒๕๔๗  ได้ทำการก่อสร้างรั้วโรงเรียนด้านหน้าพร้อมป้ายชื่อโรงเรียนโดยได้รับการบริจาคในการจัดงานผ้าป่าศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพ

            พ.ศ.๒๕๔๘  ได้รับงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยซ้อเพื่อปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานเป็นห้องสมุดแบบเอกเทศ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท

            พ.ศ.๒๕๔๙  ได้ทำการปรับปรุงห้องเรียนอาคาร สปช.๑๐๕ โดยการปูกระเบื้องเพื่อจัดทำเป็นสำนักงานและห้องเรียนชั้นอนุบาล

            พ.ศ.๒๕๕๐  ได้จัดทำผ้าป่าศิษย์เก่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนจำนวน ๑๒ เครื่อง เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐  บาท  เครื่องและปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ทและระบบ LAN

            ปรับปรุงห้องสมุดโดยการปูพื้นกระเบื้อง  ใช้งบประมาณ ๕๐,๐๐๐  บาท และได้รับงบประมาณจัดซื้อหนังสือห้องสมุดจาก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยซ้อ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท

            ได้รับจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงสนามฟุตบอลแบบ ฟ.๑ จากสำนักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน ๓๐๗,๐๐๐  บาท

            พ.ศ.๒๕๕๑  คุณBrian และคุณพิมพ์วดี Kenton จากนิวซีแลนด์ ได้บริจาคเงินสร้างรั้วด้านทิศตะวันตกเป็นรั้วคอนกรีต  ความยาว ๑๓๒ เมตร เป็นเงิน ๑๓๕,๐๐๐  บาท

            คุณแก้ว  วิงวอน  บริจาคเงินสร้างสนามตะกร้อ เป็นจำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

            ปรับปรุงห้องเรียนอาคาร สปช.๑๐๕ เป็นห้องประชุม และจัดทำซุ้มสำหรับประดิษฐานพระบรม

  ฉายาลักษณ์

            พ.ศ.๒๕๕๓  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมหลังคา(งบแปรญัตติ) จำนวน ๓๔๓,๐๐๐ บาท

            -  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนและอาคารอื่นที่ประสบภัยธรรมชาติ จำนวน ๙๑,๐๐๐  บาท  ซ่อมและเปลี่ยนหลังคาห้องสมุดและส้วม

            -  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์จำนวน ๑๗๖,๐๐๐  บาท

            พ.ศ.๒๕๕๘  ได้รับงบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และประสบอุบัติภัย   รายการปูพื้นกระเบื้อง/ทาสี อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 และอาคารเรียนแบบ ชร 017    จำนวน ๕๐๐,๐๐๐  บาท

            -  ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ในการจัดทำกิจกรรมโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี ๒๕๕๗ โดยโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน ๑๕๔,๒๐๐ บาท


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-05-25 11:40:23 น.

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053191096 อีเมล์: bansor.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอนุสรณ์ มูลวงศ์ โทรศัพท์: 0944071231 อีเมล์: bansor.school@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]