• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •                    smileyพันธกิจsmiley

                   1. จัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

                      และสอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

                   2. ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนาสู่มาตรฐาน

                   3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  สื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง

                   4. พัฒนาบุคลการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                   5. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม

                   6.  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้สะอาด  ร่มรื่นย์  สวยงามและปลอดภัย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 11:15:19 น.

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053191096 อีเมล์: bansor.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอมรพงศ์ ไชยชนะ โทรศัพท์: 0848044424 อีเมล์: amonphong.02@outlook.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]