• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • ปรัชญา           พลงฺ  สํงฆสฺส  สามคฺคี    สามัคคีคือพลัง         

    วิสัยทัศน์         มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  ใช้เทคโนโลยีทันสมัยบนพื้นฐานความ

                           เป็นไทย  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-05-25 11:40:23 น.

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053191096 อีเมล์: bansor.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอนุสรณ์ มูลวงศ์ โทรศัพท์: 0944071231 อีเมล์: bansor.school@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]