โรงเรียนบ้านเวียงหมอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 2.2  พันธกิจ ( Mission )

            ๑.  จัดระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทุก ๆ  ด้านมีความโปร่งใสตรวจสอบได้

            ๒.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

            ๓.  จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันดีงามแก่ผู้เรียน  ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

      ๔. จัดกระบวนการเรียนรู้มุ่งที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ  และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและถูมิปัญญาท้องถิ่น

      ๕. ครูและบุคลากรในโรงเรียน  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ  นำแหล่งเรียนรู้และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            ๖.  จัดกระบวนการฝึกทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

            ๗.  จัดกระบวนการเรียนรู้ฝึกทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีนกลาง)

            ๘.  มีความสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างชุมชน  องค์กรหน่วยงานอื่น ๆ  เพื่อพัฒนาการศึกษา

   

  2.3  เป้าหมาย ( Targets )

            ๑. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ทุก ๆ  ด้านมีความโปร่งใสตรวจสอบได้

            ๒. บุคลากรมีความรู้  ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

            ๓.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

      ๔.  ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

      5.  ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

      6.  ครูและบุคลากรในโรงเรียน  จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ  นำแหล่งเรียนรู้และ

  ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            7.  ผู้เรียนมีทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

            8.  ผู้เรียนมีทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีนกลาง)

            9. สถานศึกษามีความสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างชุมชน องค์กรหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษา

   

  2.4 เป้าประสงค์ ( goals )

            “นักเรียนได้รับโอกาสและประสบการณ์จากการเรียนรู้จากการบริการทางการศึกษาของโรงเรียนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเกิดทักษะพื้นฐานการเรียนรู้และ พัฒนาเต็มศักยภาพ ให้มีความ สมบูรณ์ทั้งทางกาย สติปัญญามีความ รู้คู่คุณธรรม และ จริยธรรม เกิดคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์บุคลากรมีการพัฒนา ตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรมทุกคนสามารถ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ได้อย่าง มีความสุข”

            1.  นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับ   72%

            2.  นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

            3 . นักเรียนทุกคนสามารถพูดภาษากลาง ได้ถูกต้อง   90%

            4.  นักเรียนมี คุณธรรม และ จริยธรรม ที่พึงประสงค์   90%

            5.  นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่  6 สามารถเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาได้ 90%

            6. นักเรียนทุกคนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษาในระดับ 70%

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:07:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชูเชิด ญานะประเสริฐ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกาญจนา อินทรสิทธิ์

 • นางกิรัณ มหาวรรณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,694
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเวียงหมอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053195046 อีเมล์: Wiangmok.s@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรินทร เจี่ยสมบุญ โทรศัพท์: 0852958796 อีเมล์: varinton.j@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]