โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                                                                                                                                            ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)  เดิมเรียกว่า “โรงเรียนบ้านเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)” แยกออกจากวัด  มาสร้างที่บริเวณประตูชัยด้าน ทิศตะวันออก (ขณะนี้เป็นที่ทำการของสาธารณสุขอำเภอเทิง) ในปี พ.ศ. 2457  โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้นำท้องถิ่นสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น                   1  หลัง  2  ห้องเรียน   เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีครู  2  คน  มีนายเพิ่ม  สวามิวัส  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ในปี พ.ศ. 2459  ได้เปิดขยายชั้นเรียนจัดการเรียนการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4

                          ปี พ.ศ. 2463 สมเด็จน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์ศักดิ์พินิจ ในรัชกาลที่ 6 ได้เสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือและผ่านอำเภอเทิง จึงได้พระราชทานนามโรงเรียนว่า “เทิงทำนุประชา”

                          ปี พ.ศ. 2480  นายรัตน์  จางคพิเชียร  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ได้ร่วมมือกับผู้ปกครอง  ย้ายสถานที่โรงเรียนมาตั้งบริเวณริมแม่น้ำอิงด้านทิศตะวันออก

                          ปี พ.ศ. 2482 คณะกรรมการมีมติให้ย้ายที่ตั้งโรงเรียน  โดยย้ายให้อยู่ที่สูงขึ้นจากเดิม (ที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน )  เนื่องจากบริเวณที่ตั้งเดิมถูกน้ำท่วมทุกปี  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวรแบบ ป.1  ขนาด 4 ห้องเรียน  ใช้ทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 30  พฤษภาคม  พ.ศ. 2482  พร้อมกับ                  สร้างบ้านพักครู 1 หลังและแผ้วถางที่ทำการเกษตรในที่ดินด้านทิศเหนือ  จำนวน  45  ไร่ (ปัจจุบันราษฎรครอบครองกรรมสิทธิ์)

                          ปี พ.ศ. 2508 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนตัวอย่างของอำเภอ  และได้กำหนดให้เป็นโรงเรียนที่ตั้งของกลุ่มโรงเรียนเวียงงาม  ได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กเป็นการทดลอง

                          ปี พ.ศ. 2512  ได้เริ่มทดลองโครงการอาหารกลางวัน  โดยได้รับทุนหมุนเวียนจากผู้ปกครอง                   500  บาท และอุปกรณ์  15   รายการ

                          ปี พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบ สปช.02  ขนาด  10 ห้องเรียน                     จำนวน 1 หลัง

                          ปี พ.ศ. 2523  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  ตามแบบชร.01  ขนาด  4  ห้องเรียน                     จำนวน  1  หลัง

                          ปี พ.ศ. 2524  ผู้ปกครองและคณะครูร่วมบริจาคเงินและแรงงาน สร้างอาคารถาวร     ขนาด  6 x 8 เมตร  จำนวน  1  หลัง  เพื่อใช้เป็นห้องสมุด

                          ปี พ.ศ. 2525  ได้รับงบประมาณจากโครงการ กสช. ทำการรื้อย้ายอาคารเรียนแบบ ป.1 ข                               ไปสร้างใหม่ทางทิศตะวันตก  และงบประมาณสร้างสนามบาสเก็ตบอล

                          ปี พ.ศ. 2532  ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองบริจาคเงิน สร้างต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข  และได้รับงบสนับสนุนจาก ส.ส.ประทวน  รมยานนท์  สร้างอาคารศูนย์อนามัย จำนวน 1  หลัง

  ปี พ.ศ. 2539  ได้รับอนุญาตให้รื้อย้ายอาคารโรงฝึกงาน  ไปสร้างใหม่ทางทิศตะวันตก                 

  โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากศิษย์เก่า  รุ่นปีการศึกษา  2538  (ปัจจุบันใช้เป็นโรงอาหาร)

  -  ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

  -  ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องเรียน อาคารแบบ สปช.02 ให้เป็นห้องปฏิบัติการ

  ทางภาษาจำนวน 1  ห้อง

                          ปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้เปิดสอนชั้นอนุบาล  3  ขวบ  ตามนโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการและได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องเรียนอาคารแบบ สปช.02 ให้เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน  2   ห้อง

                          วันที่  11  มิถุนายน  2540  ได้รับประกาศของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายให้เปลี่ยนชื่อจาก   “ โรงเรียนอนุบาลเทิง(เทิงทำนุประชา) ”  ให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ  คือ โรงเรียนอนุบาลเทิง

                          ปี พ.ศ. 2541  ได้รับความร่วมมือจากกรรมการโรงเรียน  ผู้ปกครองและศิษย์เก่าสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่  ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  70  เมตร  หนา  15  ซม.  และต่อเติมห้องเรียนใต้ถุนอาคารแบบ ป.1 ข.  จำนวน  2   ห้องเรียน

                          ปี พ.ศ. 2545  ทางโรงเรียนได้รับผ้าป่าจากคณะศิษย์เก่าที่ไปทำงานต่างประเทศเป็นเงิน  สองแสนกว่าบาท  ทางโรงเรียนได้นำมาสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก  ความยาว  130  เมตร  ปรับปรุงโรงอาหาร                   โต๊ะรับประทานอาหาร  สร้างป้ายชื่อโรงเรียน  รั้วด้านหน้าและได้รับงบจากสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียนให้งบประมาณติดตั้งระบบเสียงภายในอาคารเรียน  และอาคารอเนกประสงค์   เป็นเงิน  83,000   บาท

                          ปี พ.ศ. 2547  ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4  ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย  ประจำอำเภอเทิง

                          ปี พ.ศ. 2548  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเทศบาลตำบลเวียง จัดสร้างศาลาอเนกประสงค์ เพื่อใช้จัดกิจกรรม จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน  130,000 บาท และงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ดุริยางค์ จำนวน  1 ชุด เป็นเงิน 120,000  บาท

                          ปี พ.ศ. 2549 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการธนาคารขยะ ระดับประถมศึกษา ของจังหวัดเชียงราย  ซึ่งจัดประกวดโดยสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 

                          ปี พ.ศ. 2551 วันที่  7  มกราคม  2551  ได้รับประกาศของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 ให้เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนอนุบาลเทิง(เทิงทำนุประชา)”  ให้เป็นโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)

                          ปี พ.ศ. 2552  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551

                          ปี พ.ศ. 2552  วันที่  9  ธันวาคม  2552  นายประสิทธิ์  วงศ์ไชย  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)

                          ปี พ.ศ. 2553  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล  รุ่นที่  1  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 4  ได้รับงบประมาณ 13,100,400 (สิบสามล้านหนึ่งแสนสี่ร้อยบาทถ้วน)  ในการดำเนินงาน  ดังนี้

                          1. ซื้อวัสดุสื่อ     180,000     บาท

                          2. ซื้อวัสดุอาชีพ     100,000      บาท

                          3. ซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน     2,080,000      บาท

                          4. พัฒนาภูมิทัศน์     2,237,000     บาท

                          5. ก่อสร้างอาคาร  สปช.105/29  งบประมาณ     2,789,000     บาท

                          6. ก่อสร้างศูนย์กีฬา  สปช.100/27  งบประมาณ     5,714,400     บาท

                          วันที่  30  กันยายน  2554  นายประสิทธิ์  วงศ์ไชย  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด  นางศรีเวียง  ฟองอินทร์  รักษาการในตำแหน่งแทนผู้อำนวยการโรงเรียน    ถึงวันที่  7  ธันวาคม  2554

                          วันที่  30  กันยายน  2554 นายสุริยนต์  สุเดชมารค  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ

                          วันที่   8  ธันวาคม  2555   นายบุญมี  ท่าดีสม  มารายงานตัวรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

                          วันที่  21 มีนาคม  2555  นายมานิตย์  ถูนาแก้ว  รายงานตัวรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:23:02 น.

โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-5430 อีเมล์: anubanthoeng@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรุณวดี กันทะสิงห์ โทรศัพท์: 0858633369 อีเมล์: aroonwadee2506@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]