โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ   โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม  มีจิตอาสา   มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   อ่านเขียนภาษาไทยได้คล่อง   มีทักษะการคิดคำนวณ   ทีความรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารขั้นพื้นฐาน  ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด    ประสานสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ  สร้างความรักความเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน   พัฒนาทีมงานและส่งเสริมให้ครูเป็นครูมืออาชีพ

  เป้าประสงค์

  นักเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เป็นคนดีมีคุณธรรม มีจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์  มีทักษะกระบวนการคิด เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติยึดมั่นวิถีประชาธิปไตย มีทักษะการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และการสื่อสารอย่างเป็นระบบ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:23:02 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบุญมี ท่าดีสม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางภัสริน ไชยะ

 • นายชนพัฒน์ พวงมาลาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,491
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-5430 อีเมล์: anubanthoeng@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: กุลจิรา ไกลถิ่น โทรศัพท์: 0873619204 อีเมล์: kk_kunnoo@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]