โรงเรียนบ้านใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านใหม่ ตั้งอยู่บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลเวียง อำเภอ เทิง  จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4  มีเนื้อที่  19ไร่ 1งาน 23  ตารางวา

  โรงเรียนได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2497 ที่บ้านเตาไห ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านทุ่งขันไชย หมู่ที่ 7 ตำบล เวียง ชื่อโรงเรียนบ้านทุ่งขันไชย ในปีพ.ศ.2500 พวกชาวบ้านถูกโจรผู้ร้าย ลักขโมย      วัวควายและการเดินทางไปมาลำบาก ระหว่างหมู่บ้านกับทางอำเภอเพราะมีแม่น้ำลาวขวางกั้น จึงได้พร้อมใจกันอพยพจากบ้านทุ่งขันไชยมาตั้งหมู่บ้านใหม่ ได้ตั้งชื่อว่าบ้านใหม่ และได้ย้ายโรงเรียน  จากบ้านทุ่งขันไชยมาตั้งใหม่ในวันที่  1  กันยายน  พ.ศ.2501  โดยสร้างอาคารชั่วคราว หลังคามุงด้วยหญ้าคา ขนาด 2 ห้องเรียน เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป1 ถึง ป.4 มีนายเทิง ใจผง เป็นครูใหญ่

  ต่อมาทางราชการได้ย้ายนายสุ่น หน่อสุวรรณ มาเป็นครูใหญ่แทนนายเทิง ใจผง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2505 ในปี พ.ศ. 2507 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียน  แบบ   ป.01 ขนาด 3 ห้องเรียน ขนาด 8คูณ 30 เมตรได้ทำการเปิดป้ายโรงเรียนเมื่อวันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2508

  เพื่อให้ชื่อโรงเรียนเหมาะสมกับชื่อหมู่บ้าน ทางโรงเรียนจึงได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนบ้านทุ่งขันไชย เป็นชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนบ้านใหม่”ขณะนั้นสภาพสนามโรงเรียนเป็นป่าสักและป่าเบญจพรรณขึ้นหนาแน่นเหลือกำลังความสามารถของชาวบ้านจะพัฒนาสนามให้ราบเรียบได้ ทางโรงเรียนได้ทำเรื่องขอความช่วยเหลือจากหน่วย ซี บี หรือหน่วยผึ้งทะเล มาช่วยพัฒนาถนน และสนามบิน ที่ตำบลเวียง มาช่วยปรับสนามโดยใช้รถแทรกเตอร์  ปรับเกรดสนาม นำโดย         ร้อยโทฟลาวเวอร์ ฝ่ายทหารช่างอเมริกัน และปลัด

  ที่ตั้งและอาณาเขต

                  โรงเรียนบ้านใหม่ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลเวียง สันทรายงามตั้งอยู่เลขที่ 101 หมู่ที่ 10ตำบลเวียง  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  57160  มีพื้นที่  19ไร่ 1 งาน 23  ตารางวา

   

  ประชากรในเขตบริการ

  ประชากรในเขตบริการจำนวน 4 หมู่บ้าน  คือ

  -บ้านทุ่งขันไชย  หมู่ที่ 7   ต. เวียง อ.เทิง จ. เชียงราย

  -บ้านร่องขามป้อม  หมู่ที่ 9 ต. เวียง  อ.เทิง จ. เชียงราย

  -บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 ต.เวียง  อ.เทิง จ. เชียงราย

  -บ้านห้วยระเมศ หมู่ที่ 23 ต.เวียง  อ.เทิง จ. เชียงราย

   

  ชาญชัย บุญยามาร ฝ่ายไทย จนแล้วเสร็จ ในช่วงเดียวกันได้สร้างรั้วลวดหนาม รอบบริเวณโรงเรียนได้ 3 ด้าน และได้จัดหาน้ำดื่มโดย สมทบทุนกับอนามัย อำเภอ จัดสร้างถังน้ำประปา โรงเรียนเป็นเงิน 3,000 บาท

  ในปี พ.ศ.2520 ที่ประชุมผู้ปกครอง 3 หมู่บ้าน มีหมู่ 7,9 และ 10 มีมติตกลงจ้างภารโรงมาดูแล และทำงานโรงเรียนเป็นการชั่วคราว ตกลงให้ข้าวเปลือกหลังคาละ 1 ถังต่อปี เริ่มดำเนินการเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2520 ถึง 31 ตุลาคม 2525  หลังจากนั้นได้เปลี่ยนค่าจ้างเป็นเงิน ชาวบ้านได้จ่ายค่าจ้างหลังคาละ 3 บาท ต่อเดือนรวมเป็นค่าจ้างเดือนละ 600 บาท ปี 2521 นายผจญ กิติลือ ได้มาดำรงตำแหน่งแทน นายสุ่น หน่อสุวรรณ ในปีนี้ผู้ปกครองนักเรียนได้สร้างศาลาทรงไทยขึ้น 1 หลัง ใช้เงินของชาวบ้านเป็นเงิน 25,000 บาท ปี 2522 ขออนุมัติเปิดชั้นเรียน ป.5 ผู้ปกครองได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวสิ้นเงิน 7,000บาท ได้งบประมาณสร้างส้วม 5 ที่นั่ง เป็นเงิน 20,000 บาท ปี 2523 ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้น ป.6 สภาตำบลเวียง ให้งบ รื้ออาคารเรียน 10,200 บาทปลูกสร้างเป็นแบบป.1ข

  ปี 2524   สร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ข. 2 หลัง

  ปี 2527  ได้งบฯเรือนเพาะชำ 1 หลัง 10,000 บาท

  ปี 2528  ได้รับงบฯสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ 202/2526 เป็นเงิน 199,500 บาท

  ปี 2529  ได้งบฯสร้างอาคารเรียน สปช.105 เป็นเงิน 800,000 บาท

  ปี 2535  ได้สร้างรั้วด้านหน้า ติดกับถนนสายเทิง-เชียงคำ ได้เงินบริจาคจากประชาชนบ้านใหม่เป็น เงินสร้างรั้ว

  .

  ปี 2536 นายผจญ กิติลือ เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2536      นายพิณ ภูติโส ย้ายมาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2536

  ต่อมาวันที่ 1 ธันวาคม 2537 นายพิณ  ภูติโส ได้ย้ายไปเป็นอาจารย์ใหญ่บ้านต้นเขือง และทางราชการให้นายสาคร กองวงศ์รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

  ต่อมาทางราชการได้ยุบโรงเรียนเทิง เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กให้มารวมกับโรงเรียนบ้านใหม่กับโรงเรียนบ้านเวียงเทิง    มีนักเรียนมาเข้าเรียนจำนวน 27 คน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2538  โดยให้ครูมาช่วยสอน 1 คน คือนางศรีเวียง  ฟองอินทร์  ต่อมาได้ไปช่วยราชการที่อำเภอเวียงแหง จ.เชียงใหม่

  ต่อมาราษฎร หมู่ 7,9 และ 10 ได้ร่วมกันสร้างบ้านพัก 1 หลัง โดยย้ายมาจากโรงเรียนเทิง และร่วมสร้างโรงอาหารขนาด 6 คูณ 9 เมตร โดยขอวัสดุสิ่งของ    จากผู้มีอุปการคุณต่างๆ  สิ้นงบก่อสร้างประมาณ 50,000 บาทสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2538

  ต่อมาได้รับงบฯจากสส.สำเร็จ ภูนิคม งบฯพัฒนาจังหวัดปรับถมถนนภายในโรงเรียน27,000 บาท     เมื่อ 15 พฤษภาคม 2538

  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2538 ทางราชการได้ย้าย  นายวิเชียร  ติยานันท์   อาจารย์โรงเรียน         ศรีสว่าง ต.งิ้ว   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านใหม่

  24 พฤษภาคม 2538   คณะกรรมการศึกษา ได้มาพัฒนาโรงเรียนจัดทำที่เก็บไม้ และจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าให้โรงเรียน,ได้ปรับปรุงบริเวณหน้าอาคารเรียนด้วยการถมดิน ปรับลาดเอียง จัดทำฐานที่ตั้งโอ่งน้ำและเทปูนพื้นโรงอาหาร

  ปีการศึกษา 2540 ได้รับงบประมาณทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน   ตามนโยบายของกระทรวงศึกษา  โดยปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เปลี่ยนประตูเป็นประตูเหล็กม้วน ปรับปรุงห้องสุขาแบบ ชร.401 มุงหลังคาเป็นกระเบื้อง เปลี่ยนประตูและทาสี ปรับปรุงอาคาร ป.1ข ติดตั้งฝ้าเพดานพร้อมเคร่าไม้ รวมทั้งหมดเป็นค่าวัสดุ79,720 บาท ค่าจ้างชั่วคราว3,970 บาท ในส่วนห้องสุขาโรงเรียนได้ปรับปรุงเพิ่มเติม จากงบฯที่ได้รับคือ ขอรถขุดตักมาขุดและวางท่อหลุมส้วมแทนของเดิมที่ชำรุด

  ปีการศึกษา 2540  ได้เข้าโครงการปฏิรูปโรงเรียน  ได้รับงบฯจัดทำห้องวิทยาศาสตร์ 40,023 บาท และห้องปฏิบัติการทางภาษา 45,025 บาท

  8 ตุลาคม 2540 นายปราโมทย์ สิทธิสมบัติ ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และได้เสียชีวิต จึงทำ ให้ตำแหน่งผู้บริหารว่างลง

  9 กุมภาพันธ์ 2541  นายประสิทธิ์  วงศ์ไชย ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และ    ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

  9 มิถุนายน 2548  นางกัลยา วรรณสาร  ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านใหม่ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่

  ที่ตั้งโรงเรียนบ้านใหม่ ตั้งห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 ระยะทาง  3  กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย  68 กิโลเมตร

  ที่ตั้งและอาณาเขต

                  โรงเรียนบ้านใหม่ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลเวียง สันทรายงามตั้งอยู่เลขที่ 101 หมู่ที่ 10ตำบลเวียง  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  57160  มีพื้นที่  19ไร่ 1 งาน 23  ตารางวา

   

  ประชากรในเขตบริการ

  ประชากรในเขตบริการจำนวน 4 หมู่บ้าน  คือ

  -บ้านทุ่งขันไชย  หมู่ที่ 7   ต. เวียง อ.เทิง จ. เชียงราย

  -บ้านร่องขามป้อม  หมู่ที่ 9 ต. เวียง  อ.เทิง จ. เชียงราย

  -บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 ต.เวียง  อ.เทิง จ. เชียงราย

  -บ้านห้วยระเมศ หมู่ที่ 23 ต.เวียง  อ.เทิง จ. เชียงราย

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-24 08:45:47 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปริญญา ใจเถิง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางรุจิราภา กองวงศ์

 • นางขนิษฐา บุตรดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,800
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-5408 อีเมล์: banmaimeena_@hotmai.com
เว็บมาสเตอร์:: พรรวรรษา สภานนท์ โทรศัพท์: 0895535921 อีเมล์: panvansa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]