โรงเรียนบ้านใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

       1. ส่งเสริมพัฒนาให้ครูเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

       2. จัดกิจกรรมเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะกระบวนการตามมาตรฐานการศึกษา

       3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีตามคุณลักษณะพึงประสงค์

       4. สร้างนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมในการทำงานร่วมกันตามสมรรถนะของผู้เรียน

       5. ปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักรักษ์ความเป็นไทย

       6. ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

       7. จัดกิจกรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคลในชุมชน

       8. การน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

  เป้าประสงค์

       1. ครูเป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

       2. นักเรียนมีความรู้และมีทักษะกระบวนการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       3. นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ

       4. นักเรียนรู้จักรักษ์ความเป็นไทย

       5. นักเรียนรู้จักวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

       6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และระดมทรัพยากรทางการศึกษา

       7. นักเรียนรู้วิธีการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-24 08:45:47 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปริญญา ใจเถิง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอภิชาติ อินทร์แก้ว

 • นางพรรวรรษา สภานนท์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,799
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-5408 อีเมล์: banmaimeena_@hotmai.com
เว็บมาสเตอร์:: พรรวรรษา สภานนท์ โทรศัพท์: 0895535921 อีเมล์: panvansa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]