โรงเรียนบ้านใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์  (VISION)

  โรงเรียนบ้านใหม่มุ่งพัฒนาผู้เรียน  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี 

  มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  เตรียมพร้อมด้วยชุมชน

  ทุกคนน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา : นักเรียนมีมารยาทดีมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา :ใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

  คำขวัญของสถานศึกษา  :เรียนดี  มีคุณธรรม  กิจกรรมเด่น

  ปรัชญาของโรงเรียน :ปัญญา  โลกัสสมิปัชโชโต คำแปล ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก

  สีประจำโรงเรียน  : เหลือง แดง

  ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นสัก


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-26 19:56:40 น.

โรงเรียนบ้านใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-5408 อีเมล์: banmaimeena_@hotmai.com
เว็บมาสเตอร์:: พรรวรรษา สภานนท์ โทรศัพท์: 0895535921 อีเมล์: panvansa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]