โรงเรียนบ้านร่องแช่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านร่องแช่  ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2480  โดยนายเพิ่ม  สวามิวัสดิ์   ศึกษาธิการอำเภอได้ทำการเปิดป้ายโรงเรียน  เมื่อวันที่   1  พฤษภาคม  2480  ทางราชการได้แต่งตั้งนายสมบูรณ์   ศรีวิชัย

  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  โดยใช้ศาลาวัดเป็นที่เรียนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น   17  คน

                                  พ.ศ.2480  ได้แต่งตั้ง  นายเปลี่ยน  สารเทพ  มาดำรงตำแหน่งแทน  นายสมบูรณ์  ศรีวิชัย   สถานศึกษาใช้ที่เดิม

                                  พ.ศ.2483  แต่งตั้งนายชัย  มังคละ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ระหว่างนั้น  ครูใหญ่พร้อมผู้ใหญ่บ้านและประชาชน  ได้ย้ายสถานที่เรียนจากศาลาวัด  ไปตั้งในสถานที่แห่งใหม่  มีเนื้อที่  1ไร่ 2 งานปลูกเป็นโรงยาว  ใช้โต๊ะวางกับพื้นดิน

                                  พ.ศ.2495  ได้ย้ายโรงเรียนไปปลูกเป็นโรงยาวชั่วคราว  ในที่ดินของนายสรร  ยองเพชร

  ซึ่งยกให้เป็นสมบัติของโรงเรียนมีเนื้อที่ 4 ไร่

                                  พ.ศ.2496  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายหลง  บุญมโน  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  พร้อมทั้งแต่งตั้งให้นายจันทร์  เขื่อนเมฆ  มาเป็นครูอีกคนหนึ่ง  สถานศึกษาใช้ที่เดิม

                                  พ.ศ.2499  ทางราชการได้ย้าย  นายอุดร  โนราช  มาเป็นครูใหญ่

                                  พ.ศ.2502 ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายชุม  อักษรดิษฐ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมาคณะครูพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชน  ได้ช่วยกันสละทรัพย์และวัสดุก่อสร้า'ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  โดยยกพื้นให้สูงจากพื้นดิน  มุงหลังคาด้วย  สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ  12,000  บาท

                                  พ.ศ.2507  ทางราชการแต่งตั้งให้   นายสุพจน์  ปัญญาบุญ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และนายสุวรรณ  ดวงแก้ว  เป็นครูน้อย  ทางราชการได้ให้งบประมาณสมทบสร้างโรงเรียนจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเงิน  10,000  บาท

                                  พ.ศ.2508  วันที่  19  กรกฎาคม  ทางราชการแต่งตั้งให้  นายดรุณ  บำรุงรส  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  8  มิถุนายน  2509  คำสั่งจังหวัดที่  662/2509  แต่งตั้งให้ นายดรุณ  บำรุงรส  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่บ้านสันทรายมูลและทางราชการได้ระงับไว้  จนกว่าจะมีครูใหญ่เข้ามาแทน

  28  ตุลาคม  2509  คำสั่งอำเภอที่ ชร.54/2488  ลงวันที่  17  ตุลาคม  2509 แต่งตั้งให้นายเฉลียว  จุฬารี  ครูใหญ่สามัญชั้นตรี   มาดำรงตำแหน่งแทนนายดรุณ  บำรุงรส

  22 พฤศจิกายน  2510  คำสั่งอำเภอที่ 54/2009  ลงวันที่  1  ตุลาคม  2510 บรรจุแต่งตั้งให้นายสุวิทย์  ตินิประเสริฐ  มาบรรจุเป็นครูใหญ่

                                  25  กรกฎาคม  2513  บรรจุแต่งตั้ง  นายประสิทธิ์  ภักดี  และนายเข่ม  สมบุตร  มาเป็นครู  ในระหว่างนี้คณะครูได้ช่วยกันสร้างส้วมถาวร  4  ที่นั่ง  และอาคารชั่วคราวเพิ่มอีก  2  หลัง  โต๊ะครู3 ชุด  มอบให้แก่ทางราชการเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2513  คณะกรรมการศึกษา  ผู้ใหญ่บ้าน  ได้จัดหาที่สร้างอาคารเรียนในอนาคต  มีเนื้อที่  47  ไร่

                                  5 กรกฎาคม  2516  อนุมัติให้นายกำแหง  สอนพัลละ  เป็นครูช่วยสอนในโรงเรียนนี้

  กรรมการมีมติให้ไปสร้างในที่ที่ใหม่  ที่เตรียมไว้ตามโครงการที่จะย้ายโรงเรียน

                                  พ.ศ.2519  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  แบบ  ป.1 ก  ตึก  4 ห้องเรียน  คณะครู  กรรมการศึกษาได้ให้ไปสร้างที่ใหม่ซึ่งเตรียมไว้(ที่ปัจจุบัน)  งบประมาณ  237,000  บาท

                                  พ.ศ.2520  ได้รับงบประมาณ  สร้างบ้านพักครู  1  หลัง  ราคา  40,000  บาท

                                  1 ธันวาคม  2520  ทางโรงเรียนได้ขออนุมัติรื้ออาคารเรียน  โรงเรียนหลังเก่า  มาสร้างในที่ใหม่  โดยมิได้อาศัยงบประมาณจากทางราชการ

                                  พ.ศ.2521 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.1 ก ตึก  ขนาด  4  ห้องเรียน จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ 240,000  บาท

                                  2 พฤษภาคม  2521  บรรจุ  นายสมาน  คำวังจันทร์  มาดำรงตำแหน่งครูในโรงเรียนนี้และบรรจุนายประดิษฐ์  พรหมกัลป์  เป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งนักการภารโรง

                                  5 กรกฎาคม 2521 แต่งตั้งให้นายเฉลียว  จุฬารี  ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเวียงเทิง  และแต่งตั้งนายเข็มเพชร  แพทยกิจ  มาดำรงตำแหน่งแทนครูใหญ่และได้บรรจุแต่งตั้ง นายจักรกฤษณ์  แดงสนั่น

                                  1 ตุลาคม  2524   นายเฉลียว  จุฬารี  เกษียณอายุราชการ  ในปี  2524  ได้รับอนุมัติงบประมาณสร้างอาคาร 1 หลัง  คือ  อาคารเรียน  แบบ ชร.01  งบประมาณ  529,500  บาท

                                  25  พฤศจิกายน  2524  ทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายปราโมทย์  สิทธิสมบัติ  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเวียงเทิง  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้

                                  1 ธันวาคม  2525  คณะครูกรรมการศึกษาและราษฎร  ได้บริจาคเสา  ลวดหนามและแรงงาน  ช่วยกันล้อมรั้วทางทิศเหนือ  ยาวประมาณ  20  เมตร  คิดเป็นเงิน  10,000  บาท

                                  1  กันยายน 2526  ทางราชการได้แต่งตั้งนายปราโมทย์  สิทธิสมบัติ  ครูใหญ่ระดับ 4เป็นอาจารย์ใหญ่ระดับ 5

                                  พ.ศ.2527  สปช.อนุมัติให้งบประมาณสสร้างส้วม  แบบ  สปช.601/2526  จำนวน1  หลัง  4  ที่นั่ง  งบประมาณ  35,000  บาท

                                  21  พฤศจิกายน  2528  ทางราชการได้บรรจุแต่งตั้งให้นายเสรี  วรรณสาร  อาจารย์ 1ระดับ  3  มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนี้

                                  พ.ศ.2529  ทางราชการได้ให้งบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ  แบบ  พ.3  ราคา15,000  บาท  จำนวน  1  หลัง

                                  1  ตุลาคม  2532  ได้รับงบพัฒนาของ ส.ส.องอาจ  เสนาธรรม  จัดสรรห้องสมุดเป็นเงิน 30,000  บาท

                                  15  มิถุนายน  2533  สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.)  เชียงราย  ได้ให้ปูนซีเมนต์

  40  ถุงและทรายแก่ทางโรงเรียนเพื่อสร้างถังเก็บน้ำฝน  ทางโรงเรียนร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน  ร่วมกันสร้างจนแล้วเสร็จได้ถังเก็บน้ำฝน  จำนวน  5  ถัง

                                  1 ตุลาคม  2534  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ  ให้สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.102/2526    1 ชั้น  3  ห้องเรียน  ราคา  585,000  บาท  ขนาด  8.5  ×27  เมตร

  สร้างส้วมแบบ  สปช.601/2526  ขนาด  2.8×5.6  เมตร  จำนวน  4  ที่นั่ง  ราคา  80,000 บาท

  21               มิถุนายน  2536  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้าง

  1.สนามบาสเกตบอล  แบบ  สปช.ราคา  148,000  บาท  1  สนาม

  2.ส้วม  แบบ  สปช.601/2526      2  ห้อง  ราคา  45,000  บาท

                  27  มิถุนายน  2537  ทางราชการได้บรรจุแต่งตั้งให้นางสาวจันทนี  ขันสุวรรณา  มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้  ในปีงบประมาณ  2539  ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณให้สร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.102/2536   1  ชั้น   3  ห้องเรียน  ขนาด  8.5 × 27  เมตร

                                                  2   ตุลาคม  2540   ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายปราโมทย์  สิทธิสมบัติ  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านใหม่  และแต่งตั้งให้นายวิเชียร  ติยานันท์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน

                                                  21  พฤษภาคม  2541  ได้จัดสร้างห้องสุขา  2  ที่นั่ง  ด้วยงบประมาณของคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และชั้นประถมศึกษาปีที่  6   บริจาค  และโรงเรียนออกเงินสมทบรวมเป็นเงิน  11,500  บาท  

                                                  10  มิถุนายน  2541    คณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                  ช่วยกันปลูกต้นสักบริเวณหลังโรงเรียน  ซึ่งผู้ปกครองได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับปลูก

                                                  17  มิถุนายน   2542  ได้จัดงานฉลองอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตประเทศไทย  จ.เชียงราย  จำนวน  153,970  บาทถ้วน  และชุมชนเอกชน  คณะครูนักเรียน  ร่วมบริจาค  66,030  บาท  ได้ห้องสมุดขนาด  12 × 8  เมตร  สิ้นงบประมาณทั้งสิ้น  220,000  บาท

                                  17  มิถุนายน  2542   ได้มอบลานซ้อมกีฬาเฉลิมพระเกียรติ(สนามวอลเล่ย์บอล)พร้อม น็อคบอร์ด   โดยได้รับงบสนับสนุนจากบริษัท  นิปปอน  ปิกเมนท์  กรุงเทพฯ  จำกัด  จำนวนเงิน  50,000บาทถ้วน

                                                  24  ธันวาคม  2542  สปจ.เชียงรายได้อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรายการถังน้ำและเรือนเพาะชำ  เนื่องจากชำรุดทรุดโทรมตามหนังสือ  สปอ.เทิง  ที่  ศธ 1116.04/3257  ลว 24 ธันวาคม  2542

                                                  11  กรกฎาคม  2543  สั่งจ้างภารโรงอัตราจ้าง  นายจำนง  มณีวรรณ

                                                  19  กรกฎาคม  2543  ได้รับมอบอาคารโรงเก็บรถจัดสร้างด้วยงบประมาณจากการบริจาคของคณะครูนักเรียนและชุมชน  เป็นเงิน  46,196  บาท

  9  มกราคม  2543  ได้รื้อถอนเรือนเพาะชำ  แบบ พ1 ซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่  2529  ราคา  15,000 บาท  ทะเบียนที่ราชพัสดุหมายเลข  13  เนื่องจากชำรุดจนใช้การไม่ได้  โดยนำวัสดุไปทำที่วางรองเท้านักเรียน   ตามหนังสืออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ในราชการที่ศธ 1116.04/0225  ลว 31 มกราคม  2543 และรื้อถอนถังน้ำซีเมนต์  แบบฝ.33  จำนวน  3 ถัง  สร้างเมื่อ  2524  ชำรุดใช้การไม่ได้  นำวัสดุไปถมที่ลุ่มบริเวณโรงเรียน

                                                  9  ตุลาคม  2544  ได้รับมอบป้ายชื่อโรงเรียน  จัดสร้างด้วยงบประมาณจากการบริจาคของคณะครูนักเรียนและชุมชนเป็นเงิน  28,110  บาท

                                                  30 ตุลาคม  2545  ได้รับมอบสนามบาสเกตบอลของ  กกท.โดยงบประมาณขอ  ปปส.เป็นเงิน   194.000  บาท  ตามโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด

                                                  30  มกราคม 2546  สปจ.เชียงราย  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารประกอบ(บ้านพักครูแบบองค์การฯและถังน้ำซีเมนต์รพช.  จำนวน 2  ชุด  ตามหนังสือ  สปอ.เทิง  ที่ศธ 1116/243 ลว  30 มกราคม  2546  เนื่องจากชำรุดทรุดโทรมมากและนำวัสดุที่ได้ไปซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบสร้างเอง

                                                  6  ตุลาคม  2549  นายวิเชียร  ติยานันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องแช่ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  นายสุทิน  เทียมสระคู  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องแช่คนใหม่  โดยย้ายมาจาก  ร.ร.บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)  ต.งิ้ว  อ.เทิง   จ.เชียงราย

                                                  11  พฤศจิกายน  2549  คณะครูและชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนได้ทำการรื้อถอนโรงอาหารหลังเก่าเพื่อดำเนินการก่อสร้างใหม่โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ

                                                  20  พฤศจิกายน  2549  เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงอาหารขนาดกว้าง 13  เมตร  ยาว  28  เมตร  โดยใช้เงินจากการบริจาคผ้าป่า  และดำเนินการสำเร็จเมื่อ  9  มิถุนายน  2551 โดยชาวบ้านได้บริจาค ประมาณสมทบสร้างโรงเรียนจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเงิน  10,000  บาท

     


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:27:28 น.

โรงเรียนบ้านร่องแช่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: rongchae@gmail.com.com
เว็บมาสเตอร์:: คมกริช จบศรี โทรศัพท์: 0993584604 อีเมล์: krisjobsri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]