โรงเรียนบ้านร่องแช่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ   

                 1.เสริมสร้างการบริหารจัดการโดยใช้ในโรงเรียนเป็นฐานและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนอย่างทั่วถึง  เสมอภาค 

                  2.สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                  3.พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

                  4.พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้

                  5.พัฒนานางและบุคลากร

                  6.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

                  7.ส่งเสริมแนวทางการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                  8.พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน   บนพื้นฐานความเป็นไทย

                  9.พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

  เป้าประประสงค์

                  1.     ผู้เรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง   เสมอภาค

                  2 .    ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตร  เต็มตามศักยภาพ

                  3.    ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  มีความซื่อสัตย์   ความรับผิดชอบ   ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

                  4.    ผู้เรียนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:27:28 น.

โรงเรียนบ้านร่องแช่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: rongchae@gmail.com.com
เว็บมาสเตอร์:: คมกริช จบศรี โทรศัพท์: 0993584604 อีเมล์: krisjobsri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]