• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                          โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม  ตั้งเมื่อวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๔๘๐ เป็นโรงเรียนประชาบาลที่ทางอำเภอตั้งขึ้นโดยนายส่ง  หมอกเหมย  และนายชาย  สุวรรณหิตาทร  ศึกษาธิการอำเภอเทิง และประชาชนเห็นความจำเป็นและลำบากในการข้ามแม่น้ำอิงในฤดูฝนไปเรียนที่โรงเรียนบ้านเวียงเทิง โดยตั้งให้นายวีระ  จันทจิตร    เป็นครูใหญ่คนแรก   ได้อาศัยที่ราชพัสดุริมฝั่งแม่น้ำอิง  เป็นสถานที่ตั้ง

                      เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๔๙๒ ทางราชการได้แต่งตั้ง ให้นายโชติ พงษ์มณี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ แทนนายวีระ  จันทจิตร ประกอบกับระยะนั้นน้ำท่วมฝั่งเป็นประจำ ทำให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ ดังนั้นเมื่อวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๔๙๙  จึงได้ย้ายโรงเรียนจากที่เดิมมาตั้งอยู่บนดอยม่อนจ้อมก้อม โดยผู้ใหญ่บ้าน   นายทองคำ มหาวงศนันท์ ประชาชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน เช่น นายเป้ง คำผา นายอินหวัน วงศ์วุฒิ  นายมาโนชญ์ มหาวงศนันท์ นายสม อินคำปัน เป็นผู้นำประชาชน ในการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบป ๑ ข. ขนาด ๓ ห้องเรียน ๑ หลัง โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๐๕

                    ปีงบประมาณ ๒๕๐๕  ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนอีก ๒ ห้อง เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๐๘ ได้มีการสร้างทางสายเทิง-เชียงของ         ได้รับความร่วมมือจากบริษัทเรมอนต์ ปรับสนามขนาด ๕๐ ×๑๐๐ เมตร๖,๐๐๐ บาท

                   ปี พ.ศ.๒๕๑๘ ทางราชการให้นายพายัพ   สราภิรมย์   มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่    และได้รับงบประมาณ ๔๓,๑๘๐ บาท   สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ข. พื้นติดดิน  โดยใช้แรงงาน 

   

  ประชาชนช่วยกันก่อสร้าง ๓ ห้องเรียน คิดเป็นค่าแรงสมทบ ๓๐,๐๐๐ บาท  และปีนี้ยังได้รับเงินจำนวน ๒๘,๓๑๘ บาท ต่อเติมอาคารเรียนหลังเดิมจัดทำผนัง  ประตู และหน้าต่างจนแล้วเสร็จ และได้ปรับสนามอีกเป็นมูลค่า ๑๓,๔๐๐ บาท

                  วันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๑๘  ได้งบประมาณสร้างอาคาร  บ้านพักครู ๑ หลัง เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๒๐ ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ก. ตึกขนาด ๔ ห้องเรียน เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

  วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๐ ได้สร้างรั้วคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สิ้นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๑ ทางราชการได้แต่งตั้ง ให้นายสมจิตร นาหนองค้า มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๒๒ ได้ความช่วยเหลือจาก ร.พ.ช. เชียงราย ช่วยปรับสนาม คิดเป็นมูลค่า ๔๔,๒๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๒๓ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

  ปีงบประมาณ ๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณ ก.ส.ช. ๕๕ , ๗๗๖ บาท ย้ายอาคารเรียนแบบ ป.๑ ข. (ยกพื้น) ย้ายมาสร้างใหม่จนเสร็จ และย้ายเสาธง เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท เดือน ตุลาคม ๒๕๒๕ บริษัท อัครนงค์ ช่วยปรับสนามโดยเอาดินส่วนหนึ่งออกไปทำให้สนามเรียบร้อยขึ้น

  ปีงบประมาณ ๒๕๒๖ ก.ค.  ได้ยกฐานะให้เป็นโรงเรียน ขนาดกลาง ตำแหน่งผู้บริหารเป็นอาจารย์ใหญ่  และแต่งตั้งนายพายัพ สรสาภิรมย์ มาดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๖วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๒๗ นายพันธ์  พินิจผล มาดำรงตำแหน่งแทน

  ปีงบประมาณ ๒๕๒๘ ได้รับงบประมาณสร้างส้วม ๓ ที่นั่ง เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท และเรือนเพาะชำ ๑ หลัง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ในปีนี้ คณะกรรมการการศึกษา ซึ่งมีนายสมบูรณ์  วันไชยธนวงศ์ เป็นประธาน ได้ปรับปรุงห้องเรียนชั้นเด็กเล็ก เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท และได้ขอแรงประชาชนขุดดินถมถนน เป็นเงิน ๒๕,๖๒๐  บาท

  วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๙ นายบรรเทา วันไชยธนวงศ์ ได้มาดำรงตำแหน่งแทน ในปีงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๒/๒๕๒๖ เป็นเงิน๔๒๐,๐๐๐บาท และได้รับงบประมาณขุดบ่อปลา ๑ บ่อ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ถังน้ำฝน แบบ ฝ.๓๐ พิเศษ ๓ ถัง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

   

  เดือนมกราคม ๒๕๓๐ โรงเรียนได้จัดทำบุญฉลองอาคารเรียนหลังใหม่ ได้จัดตั้งกองทุน เพื่อการศึกษา ได้เงินทั้งสิ้น ๑๑,๖๐๐บาท

  เดือนกรกฎาคม ๒๕๓๑ ได้ต่อประปาจากสุขาภิบาลเวียงเทิง มาใช้ในโรงเรียน สิ้นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๑๙,๕๐๐ บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากราษฎร

  วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๓๒ คณะครูกลุ่มเวียงงามได้นำผ้าป่า กองทุนการศึกษามาทอดที่โรงเรียน ร่วมกับราษฎร ทั้ง ๒ หมู่บ้าน ได้เงินสมทบทุนการศึกษา ๙,๖๘๒ บาท และได้รับมอบโทรทัศน์สี ๒๐ นิ้ว ๑ เครื่อง วีดีโอ ๑ เครื่อง  เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ ได้ขุดบ่อเลี้ยงปลาอีก ๒ บ่อ โดยได้รับการสนับสนุนจากราษฎร ทั้ง ๒ หมู่บ้าน คิดเป็นมูลค่า ๑๐๐,๐๐๐บาท

  เดือน เมษายน ๒๕๓๕ ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ.๑  งบประมาณ ๙๙,๐๐๐ บาท

  เดือนสิงหาคม ๒๕๓๖ ได้รับงบพัฒนาจังหวัดตามข้อเสนอ ของ ส.ส.สมบูรณ์  วันไชยธนวงศ์ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท และได้ผสมคอนกรีต จาก ห.จ.ก. เชียงรายธนวงศ์ เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

  เดือนมีนาคม ๒๕๒๘ ได้ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ขนาดกว้าง ๓ เมตร หนา ๑๒ เซนติเมตร ยาว ๒๑๐ เมตร โดยอาศัยแรงงานราษฎร ทั้ง ๒ หมู่บ้าน สิ้นค่าวัสดุ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยขอยืมจากเงินกองทุนการศึกษาของโรงเรียน

  เดือนเมษายน ๒๕๓๘ ได้จัดผ้าป่าสามัคคี นำเงินมาสร้างรั้วบล็อก คอนกรีต ด้านทิศตะวันตกสิ้นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาทเดือน พฤษภาคม ๒๕๔๐ ได้รับงบประมาณทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน โดยทาสีอาคาร ทำทางเท้าเข้าข้างอาคาร ป.๑ ก. ตึกสิ้น ๘๕,๐๐๐ บาท และได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทางภาษาเป็นเงิน ๑๑๘,๔๕๐ บาท

  พ.ศ.๒๕๔๑ ได้รับเงินผ้าป่าจากศิษย์เก่าที่ไปทำงานประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และได้สร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๑ หลัง สิ้นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

  เดือนมีนาคม ๒๕๔๒ สร้างห้องส้วม ๔ ที่นั่งสิ้นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท โดยใช้เงินกำไรจากสหกรณ์ร้านค้า และอาจารย์ระนู  โพธิ์จันดี บริจาคสมทบ ๑๐,๐๐๐ บาท ผู้ปกครองนักเรียนบริจาค

  สมทบ และใช้เงินบำรุงการศึกษา บางส่วนจัดทำระบบน้ำดื่มสะอาด ใช้เงิน ๖๕,๐๐๐ บาท อาจารย์ระนู  โพธิ์จันดี บริจาคอีก ๑๐,๐๐๐ บาท ในเดือน มิถุนายน ๒๕๔๒

  เดือนตุลาคม ๒๕๔๓ ได้รับความร่วมมือจากประชาชน ๒ หมู่บ้าน ช่วยรื้อถอนอาคารเรียน ป.๑.ข.พื้นติดดิน เนื่องจากชำรุด ทรุดโทรม และได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๔ ดัดแปลงพิเศษ ขนาด 4 ห้องเรียน โดยใช้เวลาในการก่อสร้างเป็นช่วงๆ ราษฎร ทั้ง ๓ หมู่บ้านได้สละแรงงานและเงินสมทบสิ้นค่าวัสดุทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท การก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยให้นักเรียนใช้เรียนพลางๆ ไปก่อน

  เดือนตุลาคม ๒๕๔๕หจก.เชียงรายธนวงศ์ได้ช่วย โรงเรียนถมดินบ่อปลา จากแนวรั้วจนถึงบริเวณหลังอาคารห้องสมุด รวมทั้งลาดยางบดอัดถนน คิดเป็นเงินประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท

  เดือนกันยายน ๒๕๔๖ สร้างโรงจอดรถยนต์ ๑ หลังสิ้นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท โดยใช้เงินสวัสดิการ และเงินบำรุงการศึกษาบางส่วน

  เดือนมีนาคม ๒๕๔๗ นายบรรเทา วันไชยธนวงศ์ ได้เข้าร่วมมาตรการการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงได้มอบหมายงานในหน้าที่ ให้กับ นางนฤมล  อาษา ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการแทน

  เดือนตุลาคม ๒๕๔๗ ทำการต่อเติมกั้นห้องใต้อาคาร สปช.๑๐๔ ดัดแปลงพิเศษ โดยงบประมาณบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน จำนวนเงิน ๔๒,๐๖๕ บาท

  วันที่ ๔ เดือนมกราคม ๒๕๔๘ นางสาวประไพพร  อุทธิยา ตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอ กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้มารักษาราชการแทน ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนพระเกิดคงคาราม ในเดือนนี้ ได้ปรับปรุงระบบน้ำใช้ โดยวางท่อประปา และตั้งถังน้ำซีเมนต์ ไว้เป็นจุดๆ ภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อใช้รดน้ำต้นไม้ สิ้นงบประมาณทั้งสิ้น ๑๗,๘๑๗ บาท

  เดือนมิถุนายน ๒๕๔๘ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง พัดลมเพดานห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔,๕,๖ และครัวจำนวน ๙ เครื่อง

  วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ได้รับคอมพิวเตอร์โดยการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จำนวน ๓ เครื่อง งบประมาณ๗๕,๐๐๐ บาท และได้ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการบริหารงานในสถานศึกษาใช้งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

  เดือน ธันวาคม ๒๕๔๘ ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๕ ในโครงการจัดซื้อหนังสือประจำห้องสมุดโรงเรียน ในสังกัดพื้นที่การศึกษาเชียงราย ๔ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

  วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๙ บริษัท สานุพัฐ ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ซึ่งได้รับงบประมาณจากรัฐบาล จำนวนเงิน ๑,๙๘๗,๐๐๐ บาท โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย ๔       ได้ดำเนินการเสนอของบประมาณ มาสร้างอาคารในพื้นที่ของโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม

  เดือน มิถุนายน ๒๕๔๙ ปรับปรุงโต๊ะในโรงอาหาร จำนวน ๓๐ ตัว งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท และสโมสรโรตารี่อำเภอเทิง มอบเครื่องกรองน้ำให้โรงเรียน ๑ เครื่อง

  เดือนมีนาคม ๒๕๕๐ สร้างส้วมนักเรียนจำนวน ๗ ห้อง พร้อมที่ปัสสาวะ ๕ ที่ โดยใช้งบจากการทอดผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่า และประชาชนทั้ง ๓ หมู่บ้าน คิดเป็น เงิน ๑๑๐,๗๗๕ บาท

  เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ สร้างซุ้มเพื่อประดิษฐาน พระบรมฉายาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โดย คณะครู – พนักงานบริการในโรงเรียนบริจาคสร้างใช้งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต ๔ ได้ดำเนินการของบประมาณสร้างส้วมเพิ่มอีก ๑ หลัง โดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนวัดพระเกิด รวม ๔ห้อง งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท เดือน มกราคม ๒๕๕๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔ ได้ดำเนินการของบประมาณสร้างส้วม เพิ่มจากเดิม ๔ รวม ทั้งหมดเป็น ๑ หลัง ๔ ห้อง โดยใช้พื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกติดห้องประชุม ก่อสร้างโดย บริษัท แม่อิงคอนสตรักชั่น จำกัด เป็นผู้รับเหมา งบประมาณทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐ บาท

  วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ นางลำดวน  วันวะนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแยง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม

  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒ ได้ดำเนินการปูกระเบื้องชั้นบนของอาคาร   สปช.๑๐๔ ดัดแปลง

  เดือนมีนาคม   ปรับปรุงติดตั้งประตู  หน้าต่าง และปูกระเบื้องชั้นล่างของอาคาร โดยใช้งบอุดหนุนการศึกษา  และงบประมาณจากผ้าป่าศิษย์เก่า  จนสำเร็จเรียบร้อยใช้ในการจัดกิจกรรม

   

  การเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๓  และได้จัดสร้างห้องน้ำสำหรับครูจำนวน ๒ ที่นั่ง   ใช้งบประมาณ  ๓,๕๐๐๐ บาท

          ในปี     พ.ศ.๒๕๕๓    คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดพระเกิดคงคารามโดยนายอนันต์   มงคล ซึ่งเป็นประธานพร้อมทั้งกรรมการทุกคน และส.ส. รังสรรค์   วันไชยธนวงศ์

  ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาได้มีความเห็นร่วมกันให้ปรับปรุงอาคารเรียน ป.๑ ข  ซึ่งชำรุดทรุดโทรม    โดยให้เปลี่ยนเสาไม้เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก  และยกพื้นสูงปรับเป็นอาคาร ๒ ชั้น

  ได้ระดมงบประมาณจากทั้งภาครัฐ และเอกชน  ตลอดจนศิษย์เก่าได้จัดผ้าป่าสบทบทุนก่อสร้างจนสำเร็จลุล่วงในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

                      และได้ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนชั้นบนอาคารเรียน สปช. ๑๐๔ ดัดแปลง  เป็นห้องประชุมโดยติดตั้งแอร์  ผ้าม่าน  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  เครื่องฉายทึบแสง  และระบบเครื่องเสียงใช้เป็นห้องเรียนระดับปริญญาโทของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงธนบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ใน

  วันเสาร์-อาทิตย์  และใช้เป็นห้องเรียนไอซีที  ของนักเรียนทุกชั้นเรียน และให้บริการแก่ส่วนราชการ

                       เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนที่ประสบวาตภัย ซ่อมแซมหลังคาสนามเด็กเล่นและอาคาร สปช.๑๐๔ ชั้นล่าง  โครงเหล็กเมทัลชีท

                      เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ดำเนินการรื้อสนามบาสเกตบอลซึ่งอยู่ในบริเวณสนามใหญ่  โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกล หจก. เชียงรายธนวงศ์ และร้านวัฒนาก่อสร้าง

                      ในวันที่  ๑-๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ดำเนินการจัดสร้างสนามกีฬาโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง ๒๒ เมตร  ยาว ๓๙ เมตร  พื้นที่ ๘๕๘  ตารางเมตร  ใช้เป็นสนามวอลเลย์บอลและสนามตะกร้อ  โดยการระดมทุนจากราษฎรในชุมชน  และได้รับการสนับสนุนแรงงานจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้นำชุมชนและราษฎรในเขตบริการทั้ง ๓ หมู่บ้าน

                     วันที่ ๑๑-๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ จัดสร้างแผงเหล็กกันลูกฟุตบอลตลอดแนวรั้วด้านหน้าโรงเรียนพร้อมทั้งปักเสาไฟฟ้าบริเวณสนามฟุตบอล และสนามคอนกรีตติดตั้งสปอร์ตไลท์

  ส่องสว่างในสนามกีฬาจำนวน ๒๒ ดวง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-27 10:50:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางลำดวน วันวะนา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสมพร ปัญญางาม

 • นางอนัญญา บุญแสนไชยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,699
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-5409 อีเมล์: prakerd_thoeng@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ขวัญแก้ว กองสุข โทรศัพท์: 0954346469 อีเมล์: kk_kwan_@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]