• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION)

  1. พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา

  2. พัฒนานักเรียนตามแผนพัฒนาการศึกษาชาติและการศึกษาในยุคประเทศไทย ๔.๐๓.  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ

  3. ปลูกฝังจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย ให้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

  4. ส่งเสริม พัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียน

  5. อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

  6. น้อมนำศาสตร์ของพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และอนุรักษ์ความเป็นไทย

  7. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี

  8. บริหารและจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

  เป้าหมาย

      1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

      2. จัดการศึกษาได้คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

      4. สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา ผู้เรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี

      5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

      6. บริหารจัดการโดยใช้สื่อเทคโนโลยีและยึดหลักธรรมาภิบาล

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-27 10:50:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางลำดวน วันวะนา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวนิศา ถิ่นจอม

 • นางจินตนา ขรรค์ชัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,699
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-5409 อีเมล์: prakerd_thoeng@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ขวัญแก้ว กองสุข โทรศัพท์: 0954346469 อีเมล์: kk_kwan_@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]