• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม

  มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ มุมมอง และค่านิยม ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำศาสตร์ของพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ รักความเป็นไทย ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา   ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลสอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐ และโลกในศตวรรษที่๒๑

   

  ปรัชญา

                “การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-27 10:50:31 น.

โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-5409 อีเมล์: prakerd_thoeng@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ขวัญแก้ว กองสุข โทรศัพท์: 0954346469 อีเมล์: kk_kwan_@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]