โรงเรียนบ้านสันทรายมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ที่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาควรรู้ได้ 30 กว่ากฏหมาย ซึ่งถ้าดูตามลำดับชั้นกฏหมาย ตั้งแต่ พรบ.ลงไปถึงกฏกระทรวง ประกาศ คำสั่ง ฯลฯ ก็จะมีกฏหมายอีกมากทีเดียว ครับ...
       1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540 และพ.ศ. 2550
       2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545        
       3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
       4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
       5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
       6. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
       7. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547  และพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตรา เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2550
      8. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (มีกฏกระทรวงอีกหลายฉบับ)
      9. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
      10. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.2550
      11.พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
      12.พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  พ.ศ.2551
      13. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
      14. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
      15. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
      16. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
      17. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
      18.พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539
      19. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
      20. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
      21. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  พ.ศ.2546
     22. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) พ.ศ.2547
     23. พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) พ.ศ.2543
     24. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) พ.ศ.2548
     25. กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2546
     26. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 /ในศูนย์การเรียน พ.ศ.2547 และการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ. 2547
     27. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
     28. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550  
     29. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
     30. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
     31. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
     32. แผนการศึกษาแห่งชาติ(พ.ศ.2545-2549)
     33. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับใหม่ 1 ต.ค.52) ซึ่งเรียกกันเป็นที่เข้าใจว่า "ว 17"
                            ฯลฯ
         ถ้าเข้าไปอ่านในรายละเอียดตั้งแต่รัฐธรรมนูญเป็นต้นไป ก็จะเห็นความสอดคล้องเชื่อมโยง มีประเด็นนำไปสู่การวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของหน่วยงานตนเองได้มากทีเดียว


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-08 11:05:59 น.

โรงเรียนบ้านสันทรายมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: sansaimoon166@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กิตติ ศรีคำจักร์ โทรศัพท์: 0810231974 อีเมล์: kitti.fc07@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]