โรงเรียนบ้านสันทรายมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  เป้าประสงค์  ( Goal )

  พันธกิจ

  เป้าหมาย

  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

  1.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

  2.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน

  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ

  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ

  สมเหตุผล

  2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

  3.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านการเขียนการคิดเลข และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

   

  3. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การคิดเลขและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  4.ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  4.สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  5.ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

   

  5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากภูมิ

  ปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

  อันดีงามในท้องถิ่นของตนเอง

  6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย

  7.ผู้เรียนสามารถอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามในท้องถิ่นของตนเอง

  6.ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

   

  8.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

  7. ส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

  9.สถานศึกษามีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

  8. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

  10.สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-08 11:05:59 น.

โรงเรียนบ้านสันทรายมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: sansaimoon166@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กิตติ ศรีคำจักร์ โทรศัพท์: 0810231974 อีเมล์: kitti.fc07@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]