โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ข่าวสารชาวเหลืองแดง
 • ภาพกิจกรรมของโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม

 • ประวัติโรงเรียน
 • ปี พ.ศ.

  เหตุการณ์สำคัญ

  ๒๔๖๔

  เริ่มก่อตั้งโรงเรียนสังกัดกระทรวงธรรมการ ผู้ริเริ่มก่อตั้งคือนายอำเภอ  ดำรงอยู่ด้วยเงินศึกษาพลี อาคารเรียนยังไม่มี ได้อาศัยวัดบุญยืน(บ้านสักใต้) เป็นที่เรียนโดยตั้งชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลสัก ดำเนินการสอนตามหลักสูตรกระทรวงธรรมการแบ่งการสอนเป็น ๔ชั้นโดย
  พระปัญญวงค์  ราชเมืองมูลเป็นครูใหญ่อยู่ระหว่าง พ.ศ.๒๔๖๔-๒๔๖๗ครูประจำการ๒คน

  ๒๔๘๕

  ย้ายจากวัดบุญยืนโดยเหตุที่ทางราชการสั่งให้รื้อและย้ายสถานที่ไปเรียน     

  ที่บ้านสันเชียงใหม่หมู่ ๕และได้เปลี่ยนชื่อจากตำบลสักเป็นตำบลงิ้วตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

  ๒๔๘๕

  นา นายทองคำ  ธนะสมบัติ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ อยู่ระหว่าง พ.ศ.๒๔๘๕-๒๔๙๕

  ๒๔๙๕   

  นานายมานิตย์  เสนาะสำเนียง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ อยู่ระหว่าง พ.ศ.๒๔๙๕-๒๕๑๒

  ครูประจำการ ๑๐คน

  ๒๕๑๒

  นานายศรีไชย  สิงห์อุไร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ อยู่ระหว่าง พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๒๐

  มีครูประจำการ๑๐คน

  ๒๕๒๐

  นานายวิมล  ศรีกัลยา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ อยู่ระหว่าง พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๑

  ครูประจำการ  ๒๐คน

  ๒๕๒๑

  นานายเสรี  ธีรานันท์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  อยู่ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๓

  ครูประจำการ ๒๔คน

  ๒๕๒๕

  นายบรรเทา  วันไชยธนะวงศ์  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  อยู่ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๕

  ๒๕๒๕

  นนนายเฉลิม  เจริญสุข ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  อยู่ระหว่าง พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๒๙

  ครูประจำการ ๒๑คน

   

   

   

  ๒๕๒๘

  นน -นายอดุลย์  สายวาณิชย์ รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  อยู่ระหว่าง

  ๒พ พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๐

  ๒๕๓๐

  ๒๕๓๒

   

   -   -นายวิโรจน์  อินทร์วงค์วาร มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

  -    -นายวิโรจน์  อินทร์วงค์วาร ได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ระดับ ๗

  นา -นายอดุล  สายวาณิชย์ เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ระดับ ๖

  -โร โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  ๒๕๓๖

  - นายชาญชัย  พงษ์มณี ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

   -   ห้องสมุดโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นห้องสมุดดีเด่นระดับจังหวัดและเป็นห้อง

   สมุดแกนนำระดับอำเภอ

  -    -ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๐,๐๐๐บาท

  บา   เพื่อจัดทำโครงการเกษตรเพื่อเยาวชน

  -    -ได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาประจำปี ๒๕๔๐

  ๒๕๔๐

  - นายนิรันดร์  จำปาเจียม ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐

        - เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนบ้านสักสันเชียงใหม่ เป็น โรงเรียนอนุบาลงิ้ว

   (สักสันเชียงใหม่) ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำตำบล ตั้งแต่วันที่ ๑ตุลาคม ๒๕๔๑    
  เป็นต้นไป

  ๒๕๔๒

  -     -  เข้าร่วมโครงการรุ่งอรุณ จำนวน ๖๐๐โรงเรียนทั่วประเทศตามโครงการของ

        สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  หลักการคือร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประหยัดพลังงาน

  ๒๕๔๓

  - ได้รับพิจารณาให้เป็นโรงเรียนนำร่องการจัดการศึกษาภาคบังคับ ๙ปีของตำบลงิ้ว     

  - ไ  ได้รับพิจารณาให้เป็นโรงเรียนนำร่องปฏิรูปการเรียนรู้ ของอำเภอเทิง

  - คณะครู ชุมชน ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์และแรงงานก่อสร้างถนน        คอนกรีตภายในโรงเรียนขนาดกว้าง๔เมตร ยาว ๔๑๒เมตร คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐บาทและก่อสร้างเสาธงใหม่ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐บาท

  ๒๕๔๔

  -โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเกรด เอ ให้เป็นโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนคุณภาพตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

  ๒๕๔๕

  • - โรงเรียนได้แสดงเจตอารมณ์เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
  • การศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( ส.ม.ศ. )

   

   

  ๒๕๔๖

  - โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔

       - โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอก จาก ส.ม.ศ.และผ่านการประเมินทุกมาตรฐาน

  ทุกตัวบ่งชี้ในระดับ ๓

        - ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

  ๒๕๔๘

  • - ได้สร้างถนนคอนกรีตด้านหลังอาคารเรียนความยาว  ๒๔๐เมตร  กว้าง  ๓เมตร
  • คิดเป็นเงินทั้งสิ้น  ๘๕,๒๐๐บาท

  ๒๕๔๙

  -  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนอนุบาลงิ้ว(สักสันเชียงใหม่)เป็นโรงเรียนสักสัน-เชียงใหม่วิทยาคม

       -  โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกและรับรองคุณภาพการศึกษาจาก ส.ม.ศ.

        - โรงเรียนได้รับการประเมินและผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียน
         ในฝัน  เมื่อ วันที่ ๒๑ – ๒๒เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙

  ๒๕๕๐

  • - เกิดไฟไหม้อาคารเรียน ป.๑ ก

  - นายเกรียงศักดิ์  เสนาะสำเนียง  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

  สักสันเชียงใหม่วิทยาคม

  ๒๕๕๑

  • -  นายยุทธจักร  เขียวอ้ายย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม

  - ได้ร่วมกับชุมชน รื้อถอนอาคารเรียนที่เกิดไฟไหม้ ในปี ๒๕๕๐

  - โรงเรียนได้งบก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ๒  ชั้น  ๔  ห้องเรียน

  •  งบประมาณ ๒,๑๘๘,๐๐๐ บาท ( ๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ) มาทดแทนอาคารที่ถูกเพลิงไหม้ โดยการเสนอขอ ส.ส.รังสรรค์  วันไชยธนะวงศ์

  ๒๕๕๒

  ปรับปรุงขยายพื้นที่โรงอาหาร

  ๒๕๕๓

  • - ปรับปรุงสร้างหลังคาทางเดิน เชื่อมระหว่างอาคารเรียน
  • - นายยุทธจักร  เขียวอ้ายได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ อกคศ. สายผู้บริหาร

  ๒๕๕๔

  • โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา จากการประเมินของ สมศ.รอบ ๓

  ๒๕๕๕

  • เทศบาลตำบลงิ้วขอใช้ ที่ราชพัสดุ (ที่นา) เพื่อทำตลาดชุมชน ๕ ไร่ ๑ งาน

   

   

   

   

   

   

   

  ๒๕๕๖

  • - สร้างศาลากองอำนวยการ
  • - เป็นเจ้าภาพกีฬามัธยมขยายโอกาส
  • - สร้างสนามตะกร้อ จำนวน ๒ สนาม
  • - สร้างสนามเปตอง จำนวน ๗ สนาม
  • - ปรับปรุงที่ดื่มน้ำนักเรียน

  ๒๕๕๗

  • - ขุดลอกร่องระบายน้ำ
  • - สร้างแสตนเชียร์เหล็ก
  • - ซ่อมแซมหลังคาอาคารไม้

  ๒๕๕๘

  • - ปรับปรุงโรงอาหารโดยทำการยกพื้น เปลี่ยนหลังคา ใส่ฝา ปูกระเบื้อง
  • - สร้างสนาม BBL
  • - ทาสีอาคารเรียน รั้วโรงเรียน
  • - ต่อเติมอาคารอนุบาลด้านหน้า

  2559

  • - ได้รับงบปรับปรุงระบบไฟฟ้า 498,000 บาท
  • - ได้รับงบปรับปรุงสนามกีฬา 860,000 บาท

  2560

  - ได้งบสร้างห้องน้ำ 6 ที่/49 ห้องน้ำหญิง จำนวน 439,000 บาท

  - ได้งบสนามกีฬาแบบ ฟ.1/42 จำนวน 545,000 บาท

  2561

  - ได้งบประมาณจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ปฐมวัย จำนวน 20 ชุด 29,600 บาท

  - ได้งบประมาณจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพลานมัย 99,000 บาท

  - จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ทีวี DLIT ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

    จำนวน 48,100 บาท

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายภัทรพงศ์ สิมงาม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางโสภา พรหมงาม

 • นางสาวธันยพร พรมการสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,685
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053795580 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รติกานต์ คักกันหา โทรศัพท์: 0811117675 อีเมล์: kingkan622@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]