โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ข่าวสารชาวเหลืองแดง
 • ภาพกิจกรรมของโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม

 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • ๒๔๘๕

  นา นายทองคำ  ธนะสมบัติ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ อยู่ระหว่าง พ.ศ.๒๔๘๕-๒๔๙๕

  ๒๔๙๕   

  นานายมานิตย์  เสนาะสำเนียง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ อยู่ระหว่าง พ.ศ.๒๔๙๕-๒๕๑๒

  ครูประจำการ ๑๐คน

  ๒๕๑๒

  นานายศรีไชย  สิงห์อุไร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ อยู่ระหว่าง พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๒๐

  มีครูประจำการ๑๐คน

  ๒๕๒๐

  นานายวิมล  ศรีกัลยา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ อยู่ระหว่าง พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๑

  ครูประจำการ  ๒๐คน

  ๒๕๒๑

  นานายเสรี  ธีรานันท์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  อยู่ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๓

  ครูประจำการ ๒๔คน

  ๒๕๒๕

  นายบรรเทา  วันไชยธนะวงศ์  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  อยู่ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๕

  ๒๕๒๕

  นนนายเฉลิม  เจริญสุข ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  อยู่ระหว่าง พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๒๙

  ครูประจำการ ๒๑คน

   

  ๒๕๒๘

  นน -นายอดุลย์  สายวาณิชย์ รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  อยู่ระหว่าง

  ๒พ พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๐

  ๒๕๓๐

  ๒๕๓๒

   

   -   -นายวิโรจน์  อินทร์วงค์วาร มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

  -    -นายวิโรจน์  อินทร์วงค์วาร ได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ระดับ ๗

  นา -นายอดุล  สายวาณิชย์ เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ระดับ ๖

  -โร โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  ๒๕๓๖

  - นายชาญชัย  พงษ์มณี ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ -

  ๒๕๔๐

  - นายนิรันดร์  จำปาเจียม ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐

        - เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนบ้านสักสันเชียงใหม่ เป็น โรงเรียนอนุบาลงิ้ว

   (สักสันเชียงใหม่) ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำตำบล ตั้งแต่วันที่ ๑ตุลาคม ๒๕๔๑    
  เป็นต้นไป

  ๒๕๕๑

  • -  นายยุทธจักร  เขียวอ้ายย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม
  • 2551 – ปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053795580 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รติกานต์ คักกันหา โทรศัพท์: 0811117675 อีเมล์: kingkan622@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]