โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.1 

                                    

  พันธกิจ(Mission)

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ ตามมาตรฐานการศึกษา
  2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ
  3. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของ บ้าน วัด และโรงเรียน
  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

               

  เป้าประสงค์ (Objective)

  ๑.ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียน

  ๒.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  ๓.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ

  ๔.สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  ๕.สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนอย่างคุ้มค่าและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-08 09:15:00 น.

โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0942939153 อีเมล์: 561161015@crru.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: จรวยพร นาธิเลศ โทรศัพท์: 0824846283 อีเมล์: 561161015@crru.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]