โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.1 

                                     พันธกิจ ( MISSION)

                                                      1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

                                2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ    แก้ปัญหาอย่างมีสติสมเหตุผล

                                                      3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

                                                      4.  ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า                          

                                 5.  ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                                                       6.  ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                                  7. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

                 เป้าประสงค์ (GOAL/OBJECTIVE)

                                                        1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

                                   2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมี  สติสมเหตุผล

                                                         3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

                                   4. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                                   5. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                                   6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย

                                   7. สถานศึกษามีการใช้ใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า

                                   8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                                   9.  สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:39:35 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนครินทร์ จันต๊ะคาด
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวณัฐธิกา ลิ้มพรเสมานนท์

 • นางสาวจรวยพร นาธิเลศสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,726
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0861927406 อีเมล์: 561161015@crru.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: จรวยพร นาธิเลศ โทรศัพท์: 0824846283 อีเมล์: 561161015@crru.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]