โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ : 

  1.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

  2.  ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี คุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  3.  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ

  4. สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผู้นำชุมชน   องค์กรปกครองท้องถิ่น  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  โดยยึดหลักประชาธิปไตย

  เป้าประสงค์ :

  1.  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา เต็มตามสักยภาพของนักเรียนแต่ละคน

  2.  นักเรียนทุกคนมีคุณฑรรม จริยธรรม มีความรู้ด้านวิชาการ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามกลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  3.  มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายอย่างเป็นระบบในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ

  4.  โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-04 09:50:26 น.

โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5395-4434 อีเมล์: 57040040.ng@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กัลยา สุทธศิลป์ โทรศัพท์: 0871841021 อีเมล์: kallayasut@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]