• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  ( Mission Statement)

              ๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  . จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับหลักสูตร

       และความ ต้องการของผู้เรียนและชุมชน

  . จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ให้มีสุขภาพจิตและร่างกายที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์

  . จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดภูมิทัศน์ในสถานศึกษา ให้มีสภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  . จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  . จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปลูกจิตสานึกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและท้องถิ่น

  . จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีการในศึกษาเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลต่างๆ

   

  . ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน เพื่อการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

  เป้าหมายของโรงเรียน (Goal)

  1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นที่เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความต้องการของชุมชน และบริบทของท้องถิ่น
  2. โรงเรียนมีสื่อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้ใช้ได้สะดวก และเป็นปัจจุบัน
  3. ครูมีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีการบันทึกและประเมินผลผู้เรียนให้ครอบคลุม อย่างสม่ำเสมอ
  4. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเป็นไปตามตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  5. ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม  มีสุขภาพจิตและร่างกายที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ มีความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน
  6. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  7. ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจและร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียมและประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นผู้เรียนมีการเตรียมพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:07:46 น.

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0861807914 อีเมล์: toomnuas@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศรินทิพย์ ธนะวดี โทรศัพท์: 0808512918 อีเมล์: sarinthip5098@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]