• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • ๑.  พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

  โดยการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้  คุณธรรม 

  ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล

  ๒.   ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง  

  มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ๓. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา  

  การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต

  ๔.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย

  ๕.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  ๖.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  

  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม

  และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

            ๗.  ส่งเสริมพัฒนาให้ครูทุกคน สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างครูมืออาชีพ

            ๘.  ส่งเสริมให้ผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

            ๙.  ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน

            ๑๐.  ค่านิยมองค์การ

               “เป็นองค์กรที่มีชีวิต  พร้อมจิตเอื้ออาทร  มีอาภรณ์ คือความขยัน  ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม

   

  เป้าหมาย

  1. ผู้เรียนทุกคนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  2. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  มีความชื่อสัตย์สุจริต
  3. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีวินัย
  4. ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
  5. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ อยู่อย่างพอเพียง
  6. ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มุ่งมั่นในการทำงาน
  7. ผู้เรียนทุกคนรักความเป็นไทย
  8. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีจิตสาธารณะ
  9. ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ
  10. ผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นร้อยละ ๘๐  ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  11. พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน ในระดับดีมาก

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.

โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0954531427 อีเมล์: arnonpunthasen@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศศิธร เมืองอินทร์ โทรศัพท์: 0810256981 อีเมล์: sasitorn@houitum.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]