• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •          โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เป็นผู้มีคุณธรรม

  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย อังกฤษ และเกาหลี  การคิดแก้ปัญหา

  การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีทักษะชีวิต ยึดมั่นในประชาธิปไตย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีจิตสาธารณะ มุ่งทำประโยชน์

  และสร้างสิ่งที่ดีงามให้แก่สังคม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.

โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0954531427 อีเมล์: arnonpunthasen@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศศิธร เมืองอินทร์ โทรศัพท์: 0810256981 อีเมล์: sasitorn@houitum.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]