โรงเรียนบ้านขอนซุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  ประวัติโรงเรียนบ้านขอนซุง

             โรงเรียนบ้านขอนซุง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ 144 หมู่ที่ ๔ ตําบลงิ้ว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ได้รับอนุญาตให้เปิดทําการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยการนําของ นายศรีไชย สิงห์อุไร ข้าราชการครูบ้านตุ้มเหนือร่วมกับ นายทองคํา ใจคํา และราษฎรในหมู่บ้านร่วมกัน ขออนุญาตและดําเนินการสร้างอาคารเรียนชั่วคราว โดยมี นายรอด พวงจันทร์แดง นายอําเภอเทิง และนายสมชาย สุวรรณหิตาธร ศึกษาธิการอําเภอเทิง เป็นผู้อํานวยการ ก่อสร้างได้อาคารเรียนชั่วคราว แบบ ป.๑ ข. ๓ ห้องเรียน ๑ หลัง พร้อมอุปกรณ์คิดเป็นเงิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) มีนักเรียน ๓๖ คน ซึ่งแยกมาจากโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ ต่อมาทางราชการได้แต่งตั้งนายศรีวงศ์ นรรัตน์ มาดํารงตําแหน่งครูใหญ่คนแรก มีนายสมศักดิ์ ทิมาวงศ์ เป็นครูผู้สอน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

             ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๐๒ ทางการได้แต่งตั้ง นายบุญเทียน วิรัตน์เกษม ครูโรงเรียนบ้านตุ้มใต้ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้ร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้าน กรรมการศึกษา และราษฎรในหมู่บ้าน ช่วยกันปรับสนามซึ่งเป็นบริเวณป่า และได้จัดสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น โดยราษฎรได้บริจาคเป็นตัวไม้ คิดเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และได้ลงมือก่อสร้าง วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๐๓ ต่อมาได้รับงบประมาณจากทางราชการสมทบเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) การก่อสร้างได้สำเร็จเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๐๖ และได้ทำพิธีเปิดป้ายและมอบเป็นสมบัติของทางราชการเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗

    


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-05-11 12:34:13 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายภัทรพล ปาละโรจนกุล
 • แนะนำบุคลากร

 • นายนิรันดร์ แสงแก้ว

 • นางสาวจิราวดี ธิจันทร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,374
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขอนซุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: khonsung@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ขวัญมนัส ทำทาน โทรศัพท์: 0875439689 อีเมล์: mayryexo@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]