โรงเรียนบ้านขอนซุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                    ๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

                    ๒. พัฒนาการอ่านและเขียน สร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

                    ๓. ส่งเสริม ให้บุคลากรได้รับการพัฒนา  มุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพครู

                    ๔. จัดระบบบริหารจัดการในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

                    ๕. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้

                    ๖. ส่งเสริมการเรียนรู้ในสถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

   

  เป้าหมาย

                    ๑. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

                    ๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการ

                    ๓. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด

                    ๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน

                    ๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนา ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

                    ๖. ครูมีศักยภาพและสมรรถนะเพียงพอต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                    ๗. สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ โดยชุมชนภาคีเครือข่ายและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมจัดการศึกษา

                    ๘. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย

                    ๙. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายภัทรพล ปาละโรจนกุล
 • แนะนำบุคลากร

 • นายนิรันดร์ แสงแก้ว

 • นางสาวจิราวดี ธิจันทร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,130
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขอนซุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: khonsung@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัจฉรา ปั้นมีรส โทรศัพท์: 0622800054 อีเมล์: O-Por_view28@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]