โรงเรียนบ้านดอนดินแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •             โรงเรียนบ้านดอนดินแดงตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่   5  มิถุนายน  พ.ศ.2484  โดยความร่วมมือจากทางราชการและชาวบ้านร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  เป็นอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง  โดยทางการได้แต่งตั้งให้นายบุญศรี  กองวงศ์  ครูน้อยโรงเรียนบ้านปล้องตลาดมาทำการสอนและรักษาราชการแทนครูใหญ่คนแรก และได้มีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนดังนี้

            เมื่อวันที่  23   เมษายน  พ.ศ.   2496   ทางราษฎรได้ร่วมกันบริจาคเงินและแรงกายตัดไม้มาเลื่อยสร้างอาคารเรียนและสร้างเสร็จเรียบร้อยในปี  พ.ศ.  2504

              วันที่  21   มีนาคม  พ.ศ.  2518  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก  เป็นเงิน  70,000  บาท   จากทางราชการจำนวน   1  หลัง  4  ห้องเรียน

               เดือน เมษายน พ.ศ.  2520    ได้เกิดวาตภัยทำให้อาคารเรียน ป. 1 ก   ได้รับความเสียหาย  ทางราชการจึงให้งบประมาณจำนวน  400,000  บาท  มาสร้างอาคารเรียนแบบ  ชร.01  จำนวน  2  หลัง

              พ.ศ.  2527  ทางโรงเรียนได้ขอรื้อถอนอาคารเรียนแบบ  ป.1 ก ไม้  ที่ประสบวาตภัยและได้นำมาสร้างบ้านพักครู  1  หลัง  โดยอาศัยแรงงานจากชาวบ้านและคณะครู

              วันที่   23  พฤษภาคม  พ.ศ.  2528  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ  สปช.601/26  จำนวน  4 ที่   จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  40,000  บาท

                วันที่  5  มิถุนายน  พ.ศ. 25268   ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ 

  ฝ.30 พิเศษ   เป็นเงิน  35,000  บาท

                วันที่  1  กันยายน  พ.ศ.   2530   ได้รับประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ สปช.202/26  เป็นเงิน  400,000  บาท

                 วันที่  4  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2540  ได้รับงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันเป็นเงิน  85,680  บาท  โดยอาศัยแรงงานคณะครูและกรรมการโรงเรียนทาสีอาคารเรียน  อาคารเอนกประสงค์

  ส้วมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา

                  วันที่  1  พฤศจิกายน พ.ศ.  2541  ได้รับงบประมาณจัดซื้อวัสดุปรับปรุงโรงเรียนเป็นเงิน  15,000 บาท  และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการโรงเรียนได้สละแรงวานจัดการปรับปรุงสร้างห้องเด็กเล็ก  จำนวน  1  ห้องเรียน

                  พ.ศ.  2545  ผู้บริหารได้มารับตำแหน่งครูใหญ่  คือ  นายธีรพล  จันทาพูน  ได้รับบริจาคอิฐบล็อกจากวัดบ้านดอนแก้วสมทบกับการจัดทอดผ้าป่าโรงเรียน  เพื่อนำมาสร้างรั้วหน้าโรงเรียน  เป็นเงิน  25,000 บาท

                  พ.ศ.  2546  จัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากการทอดผ้าป่ากีฬาสี   จากคณะครูในโรงเรียนและได้รับการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จากคณะศิษย์สมทบจากยอดเงินผ้าป่าได้คอมพิวเตอร์   จำนวน  2  ชุด  สำหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน

                 พ.ศ.  2547  จัดสร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศเหนือ ระยะทางประมาณ  120  เมตร   จากงบการจัดผ้าป่ากีฬาสีปี   2547  และทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว  ขนาด  3  ห้องเรียน  โดยก่อผนังคอนกรีตตีไม้ระแนงทาสี  และได้ประเมินเพื่อยกระดับตำแหน่งของผู้บริหารเกณฑ์คุณภาพจากตำแหน่งครูใหญ่  เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                พ.ศ.  2548  จัดสร้างรั้วคอนกรีตทางด้านทิศใต้และทิศตะวันออก  ความยาวประมาณ  140 เมตร  โดยได้รับงบประมาณจากการทอดผ้าป่ากีฬาสีปี  2548        

                พ.ศ.  2549  ได้จัดสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้าไปจนถึงอาคารเอนกประสงค์  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.ปล้อง  350,000  บาท  ( สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

                ปี พ.ศ.  2551  ได้ร่วมกันระหว่างคณะครู  ผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษาจัดผ้าป่าหาทุนก่อสร้างอาคารห้องสมุด  โดยมีคุณวิชัย  รู้รักษา  ให้การสนับสนุนโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 273,520  บาท ( สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

   

      ทำเนียบผู้บริหารของโรงเรียนบ้านดอนดินแดงมีดังนี้

                  1. นายบุญศรี  กองวงศ์                      ตำแหน่ง ครูใหญ่                ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2484 – 2486

                  2. นายโชติ  พงษ์มณี                         ตำแหน่ง ครูใหญ่                 ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2486 – 2487

                  3. นายเขื่อนคำ  มังคละ                    ตำแหน่ง ครูใหญ่                 ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2487 – 2487

                  4. นายดวงชื่น  ไชยสิงห์                 ตำแหน่ง ครูใหญ่                ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2484 – 2490

                  5. นายบุญมา  อินปั๋น                         ตำแหน่ง ครูใหญ่                ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2490 – 2495

                  6. นายทอง  ธนะสมบัติ                    ตำแหน่ง ครูใหญ่                ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2495 – 2503

                  7. นายนวล  ไชยบุญเรือง                ตำแหน่ง ครูใหญ่                 ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2503 – 2515

                  8. นายอยู่  โนราช                              ตำแหน่ง ครูใหญ่                 ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2515 – 2539

                 9. นายกมล  สุรินธรรม                     ตำแหน่ง ครูใหญ่                ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2539– 2541

                10. นายกวงจักร  จันต๊ะคาด             ตำแหน่ง ครูใหญ่                ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2541– 2542

                11. นายชม  รูปกลม                          ตำแหน่ง ครูใหญ่                ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2542 – 2544

                12. นายธีรพล  จันทาพูน                 ตำแหน่ง ครูใหญ่ /อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการโรงเรียน    ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2545 – 2561

                13. นายพิทักษ์พงศ์  เชียงแรง          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:17:52 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพิทักษ์พงศ์ เชียงแรง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายประสิทธิ์ ไชยแสนท้าว

 • นางลำดวน นพวงศ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,861
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอนดินแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053160118 อีเมล์: pitakchiang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิทักษ์พงศ์ เชียงแรง โทรศัพท์: 0856232042 อีเมล์: pitakchiang@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]