โรงเรียนบ้านปล้องตลาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • ๑.๑ ประวัติโรงเรียน โรงเรียนบ้านปล้องตลาด ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ โดยนายอำเภอขุนวัฒนา(โป๊ะ) ณ วัดปงสนุก ใช้ศาลาบาตรเป็นห้องเรียน ครั้งแรกมีเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ต่อมาเปิดขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งเป็นชั้นประโยคของโรงเรียน(ชั้นสูงสุดของโรงเรียน ได้รับวุฒิบัตร) ดำรงอยู่ด้วยงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ มีนายกุลวงศ์ เนตรวิชัย เป็นครูใหญ่คนแรก ถึง พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้ลาออกจากราชการ และมีผู้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ๆ มา ดังนี้ พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๔๖๘ นายสีวงศ์ ณ น่าน (ย้าย) พ.ศ. ๒๔๖๘-๒๔๗๐ นายเมืองอินทร์ สุขกิจ (ย้าย) พ.ศ. ๒๔๗๐-๒๔๗๕ นายบุญเรือง คำนนท์ (ลาออก) พ.ศ.๒๔๗๕-๒๔๗๗ นายสิงห์คำ พรมเทพ (ลาออก) พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๗๘ นายจันธิมา แสงเมืองมา (เสียชีวิต) พ.ศ. ๒๔๗๘ นายคำปวน ทิพยมณฑล ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายจันธิมา แสนเมืองมา นายคำปวน ทิพยมณฑล ได้ย้ายโรงเรียนจากวัดปงสนุก มาตั้ง ณ สถานที่ปัจจุบัน เป็นอาคารเรียนชั่วคราว ในเนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ต่อมา พ.ศ. ๒๔๘๐ นายคำปวน ทิพยมณฑล ถูกออกจากราชการ และมีผู้ดำรงตำแหน่งครูใหม่ต่อๆ มา ดังนี้ พ.ศ. ๒๔๘๐-๒๔๘๑ นายสาร พิพัด (ย้าย) พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๒ นายหลง บุญมโน (ย้าย) พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๘๔ นายเรือง ไชยเพ็ญ (ย้าย) พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๘๕ นายจำรูณ มหาภาส (ย้าย) พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๔๘๖ นายสนั่น ไพรวรรณ (ย้าย) พ.ศ. ๒๔๘๖ นายเรือง ไชยเพ็ญ ได้รับคำสั่งย้ายให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่อีกเป็นครั้งที่สอง ได้ขยายที่ดินออกมาเป็น ๔ ไร่ และในปี พ.ศ. ๒๔๘๗ ได้ขอแรงงานประชาชนสร้างอาคารเรียนสองชั้น แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จก็ถูกพายุพัดเสียเสีย ในปีนี้นายเรือง ไชยเพ็ญ ได้รับคำสั่งย้ายไปที่อื่น พ.ศ. ๒๔๘๗ นายบุญศรี กองวงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๘๗ ได้ขยายที่ดินออกเป็น ๖ ไร่ ๓ งาน ได้รื้ออาคารเก่าที่ถูกพายุพัดมาสร้างใหม่เป็นแบบ ป. ๑ ก ขนาด ๔ ห้องเรียน โดยอาศัยแรงงานของประชาชนในเขตบริการโรงเรียน และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ดังนี้ พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นการสร้างโรงพลศึกษา ๑ หลัง คิดเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท แล้วสร้างรั้วไม้รอบโรงเรียน คิดเป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๑๒ รื้อถอนอาคาร ป. ๑ ก ที่สร้างเมือง พ.ศ. ๒๔๘๗ เนื่องจากชำรุดมาก และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ชร ๐๑๗ เป็นตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น ขนาด ๘ ห้องเรียน ราคา ๗๕๐,๐๐๐ บาท สร้างบ้านพักครู ๑ หลัง จากงบเหลือจ่ายมาสร้างอาคารเรียน เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๑๔ เดือนพฤษภาคม ๒๕๒๓ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นภาคบังคับ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๔ นายบุญศรี กองวงศ์ เกษียณอายุราชการ ทางราชการได้แต่งตั้ง นางรัญจวน ปงใจ รักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔ ทางราชการแต่งตั้ง นายนิรันดร์ จำปาเจียม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ดังนี้ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ชร ๐๑ ขนาด ๔ ห้องเรียน เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาทและในเดือนสิงหาคม ๒๕๒๖ ได้รับงบประมาณให้ต่อเติม เพิ่มอีก ๓ ห้องเรียน เป็นเงิน ๓๖๗,๐๐๐ บาท ๑ กันยายน ๒๕๒๖ ได้รับอนุมัติตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากตำแหน่งครูใหญ่เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๒๙ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ สปช.๒๐๒/๒๖ จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๓๑ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักภารโรง แบบ สปช. ๓๐๔/๒๘ จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๒๓ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๓/๒๖ จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๔๓๔,๖๐๐ บาท ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ทางราชการได้แต่งตั้ง(ย้าย) นายนิรันดร์ จำปาเจียม ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านสักสันเชียงใหม่ และแต่งตั้ง(ย้าย) นายประยงค์ ปงใจ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านปล้องตลาด มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ดังนี้ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๑ สำนักงานประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านปล้องตลาดเป็นโรงเรียนอนุบาลปล้อง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ นายประยงค์ ปงใจ ได้รับแต่งตั้ง(เลื่อน)ตำแหน่งจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๘ โรงเรียนอนุบาลปล้อง ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ นายประยงค์ ปงใจ เสียชีวิต ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ทางราชการได้แต่งตั้ง(ย้าย) นายประสาท ไชยรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปล้อง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ นายประสาท ไชยรินทร์ เกษียณอายุราชการ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔ ให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนอนุบาลปล้อง กลับมาเป็น โรงเรียนบ้านปล้องตลาด เหมือนเดิม ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ ทางราชการได้แต่งตั้ง(ย้าย) นายนิรันดร์ จำปาเจียม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสักสันเชียงใหม่วิทยาคม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปล้องตลาด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ นายนิรันดร์ จำปาจียม เกษียณอายุราชการตามโครงการเกษียณก่อนกำหนด ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทางราชการแต่งตั้ง(ย้าย) นายจำเริญ พรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำรวนการโรงเรียนบ้านปล้องตลาด แทน ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านปล้องตลาด เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งหมด ๑๗๖ คน ข้าราชการ ๑๑ คน ลูกจ้างประจำ ๑ คน ๑.๒ ขนาดที่ตั้ง โรงเรียนบ้านปล้องตลาด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๐/๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านปล้องตลาด ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีบริเวณติดถนนทางหลวงสาย เชียงราย – เทิง อยู่ห่างจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๔ เป็นระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย เป็นระยะทาง ๕๒ กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมไปมาสะดวก ขนาดพื้นที่ โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งสิ้น ๑ แปลง ขนาด ๗ ไร่ ๔๐ ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินที่จัดซื้อโดยงบประมาณจัดสรรทางราชการ จัดเป็นที่ราชพัสดุ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5395-4435 อีเมล์: plongtalad@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มัทนา โสภายิ่ง โทรศัพท์: 0815955699 อีเมล์: plongtalad@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]