โรงเรียนบ้านปล้องตลาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับ การศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาชาติ โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลมีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ มีประสิทธิภาพในการทำงาน สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล เป้าหมาย ๑. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เยนได้รับโอกาสในการศึกษาเต็มตามศักยภาพ มีความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตร มีคุณลักษะอันพึงประสงค์ มีสมรรถนะสำคัญตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ๒. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. พัฒนาสภาพสถานที่ในสถานศึกษา ปรับปรุงสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบให้มีความทันสมัย แข็งแรง ปลอดภัย เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาได้อย่างคุมค่า ๔. พัฒนาสภาพแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้และสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เยนเป็นสำคัญ นำแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษามาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ๕. เปิดโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง ทั้ง ๔ ฝ่าย สอดรับกับการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาให้มีมาตรฐานการจัดการศึกษาชาติ
    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายธีรพล จันทาพูน
  • แนะนำบุคลากร

  • นางเสาวนีย์ ช่างกันทา

  • นายสมศักดิ์ จิรกาลนุกุลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,308
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปล้องตลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5395-4435 อีเมล์: plongtalad@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มัทนา โสภายิ่ง โทรศัพท์: 0815955699 อีเมล์: plongtalad@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]