โรงเรียนบ้านปล้องตลาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • พันธกิจ  พัฒนาและส่งเสริม   สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาชาติ โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลมีความรู้ คู่คุณธรรม  มีความสามารถตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่   มีประสิทธิภาพในการทำงาน  สนับสนุนให้ครู  ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้นำชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5395-4435 อีเมล์: plongtalad@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มัทนา โสภายิ่ง โทรศัพท์: 0815955699 อีเมล์: plongtalad@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]