โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

  2.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
  3.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4.  ส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
  5.  ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตนตามศักยภาพสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

  6.  ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

  7.  ส่งเสริมครู นักเรียน และบุคลากรใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   

   เป้าหมาย

  1.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามมาตรฐานสถานศึกษา

  2.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
  3.  ผู้เรียนมีทักษะและพัฒนาตนเองตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
  5.  ครูมีทักษะและพัฒนาตนสู่ครูมืออาชีพ
  6.  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

  7. ครู นักเรียน และบุคลากรใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-07 10:16:16 น.

โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5395-4448 อีเมล์: chamhaibaanlaoschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยุพิน วีระฤทธิพันธ์ โทรศัพท์: 0653515982 อีเมล์: Kruyu2561@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]