โรงเรียนบ้านปล้องใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 •                  โรงเรียนบ้านปล้องใต้  ตำบลปล้อง  อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2508 โดยมีนายเขียว  เขียวปัญญา  กำนันตำบลปล้อง  และนายถา  จักรดี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 นายตา  ทนทานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  นายบุญศรี  กองวงค์  ประธานกลุ่มปล้อง  และคณะกรรมการหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้าน ได้ประชุมเห็นพร้อมกันและขออนุญาตให้ จัดตั้งโรงเรียนโดยให้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านปล้องใต้ ต่อทางราชการ  และได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  ที่ดินที่ได้รับบริจาค จากนายตื้อ  เรือนมูล  นายตา  ทนทาน นายขัติ  ปัญญาราช   รวมเนื้อที่ที่ได้รับการบริจาค  4  ไร่ มูลค่าประมาณ  11,000  บาท อาคารเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ประชาชนทั้งสอนหมู่บ้าน  โดยได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว  1  หลัง  โต๊ะเก้าอี้  จำนวน 70 ชุด  กระดานดำ  4 แผ่นรวมมูลค่าทั้งสิ้น  10,075 บาท

                  พ.ศ. 2509 ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ขนาด 4 ห้องเรียน  ได้รื้ออาคารชั่วคราวไปสร้างบ้านพักครู 1 หลัง สร้างรั้วและโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนจำนวน 40 ชุด ทางอำเภอได้ส่งนายลัย  คำชนะ  ครูโรงเรียนบ้านปล้องตลาด  มารักษาราชการแทนครูใหญ่  ในปีนี้ทางโรงเรียนได้สร้างส้วมจำนวน 6 ที่นั่ง สร้างประปาโรงเรียนโดยอาศัยความร่วมมือของชาวบ้านและอนามัยปล้อง

                เดือนมิถุนายน 2510  ทางราชการได้ย้าย นายลัย  คำชนะ  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านสัดสันเชียงใหม่ และได้นายวิรัติ  ครุทานัง  มาดำรงตำแหน่งแทน

                เดือนมิถุนายน 2513 ทางราชการได้ย้าย  นายสมบัติ  จันทร์ศิริ มาดำรงตำแหน่งแทนนายวิรัติ  ครุทานัง ที่ลาออก

                เดือนมิถุนายน 2520 ทางราชการได้ย้ายนายจิตร  เมืองมูล  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง มาดำรงตำแหน่งแทนนายสมบัติ  จันทร์ศิริ  ซึ่งย้ายไปทำงานในแผนกอำเภอ

                พ.ศ.2522 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 และ 7 และคณะกรรมการหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านที่สองหมู่บ้านได้ร่วมกันซื้อที่ดินจากนายตา  จักรแก้ว  และนายเงิน  สุขสำราญ รวมเนื้อที่ 1ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา  คิดเป็นเงินทั้งสิ้น  12,500 บาท ปีนี้ทางราชการได้ให้งบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบชร.01 ขนาด 4 ห้องเรียน  งบประมาณการก่อสร้าง  290,000 บาท  และทางโรงเรียนได้เปิดขยายการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

                ปีการศึกษา 2524  ทางโรงเรียนได้ให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนอีก 1 หลัง  แบบ ชร.01 ขนาด 4 ห้องเรียน  งบประมาณการก่อสร้าง  505,000 บาท และอาคารอเนกประสงค์อีก 1 หลัง งบประมาณในการก่อสร้าง 200,000  บาท ในปีนี้ทางกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการ  การศึกษาและโรงเรียนบ้านปล้องใต้ได้จัดงานหางานซื้อที่ดิน  ของนายเกี๋ยง  ยั่วยวน เป็นเนื้อที่ 1 งาน 22 ตารางวา เป็นเงิน 5,500 บาท

                ปี พ.ศ. 2526 ทางราชการได้ยกฐานะโรงเรียน จากครูใหญ่เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                ปี พ.ศ. 2527 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางสุขาภิบาลบ้านปล้อง จัดสร้างถังน้ำซีเมนต์ รองรับน้ำฝน จำนวน 2 ถัง พร้อมติดตั้งปั้มน้ำไฟฟ้าคิดเป็นมูลค่า 25,000 บาท และนายจิตร เมืองมูล ได้เกษียณอายุราชการ ทางราชการได้แต่งตั้งนายสงวน  เขตรักษา รักษาในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ จำนวน 60,000 บาท และชุมชนร่วมบริจาคอีก 60,000 บาท คณะครู ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนจึงได้ทำการรื้อถอนไปสร้างอาคารหลังใหม่ ทางทิศตะวันตก รวมราคาซ่อมแซมและการขนย้ายทั้งสิ้น 120,000 บาท

                ปี พ.ศ. 2528 ทางราชการได้แต่ตั้งนายประยงค์  ปงใจ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ตามคำสั่ง สปจ.ที่ 563/2528ลงวันที่ 30 เมษายน 2528

                ปี พ.ศ. 2534 คณะครู ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 และ 7 กรรมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชาวบ้าน บ้านปล้องใต้  ได้ปรับปรุงศูนย์เด็กปฐมวัยให้เป็นศูนย์บริหารการศึกษา โดยติดตั้งเพดาและสร้างโต๊ะอาหารนักเรียน จำนวน 31 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท

                ปี พ.ศ. 2529โรงเรียนได้รับเป็นโรงเรียนมาตรฐาน ตราดอกบัว ของจังหวัดเชียงราย

                ปี พ.ศ. 2540๐ ทางโรงเรียนได้เข้าโครงการปฎิรูปการศึกษา ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา พร้อมทั้งอุปกรณ์ครบทั้ง3 ห้อง คณะครูกรรมการศึกษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 และ 7 ผู้ปกครองนักเรียนได้สร้างห้องสมุดโรงเรียนขนาด 8 เมตร ยาว 9 เมตร พื้นปูเซรามิค1 หลัง คิดเป็นเงิน 100,000 บาท โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ส.ส. สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์   40,000 บาท ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 10,000 บาท

                เดือนกรกฎาคม 2540 นายประพัฒน์   วงศ์ขัติย์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนายประยงค์  ปงใจ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านปล้องตลาด  โรงเรียนบ้านปล้องใต้ได้ร้างสนามวอลเลย์บอล กว้าง 13  เมตร ยาว 22 เมตร คิดเป็นเงิน 50,000 บาท และสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร โดยใช้งบประมาณจากเทศบาลตำบลบ้านปล้อง จำนวน 150,000 บาท

                วันที่ 20 ตุลาคม 2543   นายประพัฒน์ วงศ์ขัติย์  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลสันทรายงาม และนายทำนอง ลุกลาม เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                เดือนมกราคม  2544  ได้ทำพิธีรับมอบอาคารโรงอาหารจากผู้อำนวยหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา  โดยมีนายยูจวน    ทองวัฒนานนท์ เป็นผู้มอบ

                วันที่ 9 กรกฎา  2544 นายบุญเทียน  เป็กธนู   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านป่ารวกได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านปล้องใต้

                ปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนบ้านปล้องใต้ ได้สร้างรั้วทางทิศตะวันออกเพิ่มเติมอีก 53 เมตร ทำให้ได้รอบรั้วขอบชิดและได้ซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง แปลงดอกไม้ แปลงพืชผัก สวนครัว และปรับปรุงส้วมนักเรียน ครูจำนวน 8 ห้อง โดยลงกระเบื้องเซรามิค โดยใช้เงินนอกงบประมาณ ซึ่งได้จากผ่าป่าเกาหลีจำนวน  30,000 บาท ผ้าป่ากีฬาสี  25,000 บาท และจัดงานประจำปี 10,000 บาท

                พ.ศ. 2548 เทศบาลตำบลปล้องให้งบประมาณ 50,000 บาท ชุมชนสมทบอีก 25,633 บาท รวมเป็นเงิน 75,633 บาท โรงเรียนได้ดำเนินการ ติดตั้งระบบประปาโรงเรียน   ซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน  4 เครื่อง  เครื่องพิมพ์เรเซอร์ 1 ตัว เครื่องสำรองไฟ 1 ตัว  ติดตั้งระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  และปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 25,000 บาท ซื้อเครื่องดนตรีพื้นเมือง  จำนวน 7,000 บาท

                เดือนมิถุนายน 2548 สำนักงานประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) ได้มาตรวจสอบมาตรฐานโรงเรียน 14 มาตรฐาน ปรากฏว่า โรงเรียนได้ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานในระดับดี  จำนวน 13 มาตรฐาน ระดับพอใช้ จำนวน 1 มาตรฐาน

                วันที่ 15 พฤษภาคม  2549 นายสกล  เหมะธุรินทร์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านของซุงมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปล้องใต้  ตามคำสั่งที่ 123/2549 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม  2549 โดยสำนักงานเขตพื้นการศึกษาเชียงรายเขต 4

                วันที่ 15 ธันวาคม  2550 โรงเรียนบ้านปล้องใต้ ได้รับมอบลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชาจากเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยนาชูชาติ สมฤทธิ์  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านปล้องและนายชัยสิทธิ์  รัตนไชยสิทธิ์  นายอำเภอเทิง  นายสะอาด  ฟองอินทร์ รักษาการผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 4 เป็นผู้รับมอบ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

                วันที่ 17-19 ธันวาคม 2552 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้มาตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (รอบสอง) ในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ปรากฏว่าโรงเรียนได้รับการประเมินให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยในระดับดีมากทุกมาตรฐานและระดับประถมศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับดีมาก 13 มาตรฐานและระดับดี 1 มาตรฐาน

                วันที่ 5 กรกฎาคม 2552 คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนบริจาคเงิน จำนวน 15,000 บาท (หมื่นหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จัดสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยมีนายรังสรรค์  วันไชยธนะวงค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดเชียงราย เขต 2 เป็นประธานในพิธี

                วันที่  8 ธันวาคม 2553  นายประพัฒน์   วงศ์ขัติย์  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายสกล  เหมะธุรินทร์  ตามคำสั่งที่ 451/2553 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4

                วันที่ 14 เมษายน  2554 คณะครู ศิษย์เก่า กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน ได้จัดงานผ้าป่าศิษย์เก่า  ได้รับเงินบริจาค 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก่าหมื่นบาทถ้วน)  และคุณศรีสุข   รุ่งวิลัย  จากกรุงเทพมหานคร  ได้บริจาคเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นการยกอาคารไม้ให้สูงขึ้น

                วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ได้ปรับปรุงอาคารเรียนหลังไม้ โดยยกพื้นให้สูงขึ้นเป็น 2 ชั้น ชั้นบนใช้เป็นห้องเรียน ชั้นล่างใช้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สร้างห้องน้ำจำนวน 4 ที่นั่ง และเป็นลานอเนกประสงค์

                วันที่ 14 เมษายน  2555 คณะครู ศิษย์เก่า กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน ได้จัดงานผ้าป่าศิษย์เก่า 

                วันที่ 14 เมษายน  2556 คณะครู ศิษย์เก่า กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน ได้จัดงานผ้าป่าศิษย์เก่า ได้เงิน 110,000 บาท เพื่อนำเงินดังกล่าวไปจัดทำโครงการกองทุนการศึกษา “ศิษย์กตัญญู ครูปล้องใต้”

                 วันที่  21 พฤศจิกายน  2556  นายทำนอง  ลุกลาม  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายประพัฒน์  วงศ์ขัติย์ ที่เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน  2556   ตามคำสั่งที่ 416/256 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4

                วันที่ 14 เมษายน  2557 คณะครู ศิษย์เก่า กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน ได้จัดงานผ้าป่าศิษย์เก่า ได้เงิน 143,000 บาท เพื่อนำเงินไปสร้างรั้วของโรงเรียนและปรับปรุงสนามเด็กเล่น

                    วันที่  1  พฤษภาคม  2557  ได้ทำการต่อเติมรั้วด้านหน้าโรงเรียนใช้งบประมาณจำนวน  70,000  บาท และต่อเติมสนามเด็กเล่นใช้งบประมาณ  40,000  บาท ซ่อมรั้วทางทิศตะวันตก 20,000 บาท ได้งบประมาณจากผ้าป่าศิษย์เก่า วันที่ 14 เมษายน  2557  จำนวน  143,000  บาท

                 วันที่  1  พฤษภาคม  2558  ทำการต่อเติมรั้วทางทิศตะวันตก ใช้งบประมาณจำนวน  60,000  บาท จากผ้าป่าศิษย์เก่า เมื่อวันที่  14  เมษายน  2558  จำนวน  120,000  บาท

                 วันที่  14  กรกฎาคม  2559 ได้ต่อเติมและปรับปรุงโรงเก็บรถจักรยานของนักเรียน  โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก คุณครูศรีนวล  ปัญญาดี  เป็นจำนวนเงิน  40,000  บาท  และคุณครูรำไพ  นันต๊ะ  สนับสนุนงบประมาณในการเทพื้นอีก  15,000                

                 ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านปล้องใต้ มีนักเรียนทั้งหมด 80 คน ทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีข้าราชการครูจำนวน 7 คน โดยมีนายทำนอง ลุกลาม ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 15:02:18 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายทำนอง ลุกลาม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางดวงเดือน ปาละมี

 • นางศรีนวล ปัญญาดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,599
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปล้องใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางดวงเดือน ปาละมี โทรศัพท์: 0848081426 อีเมล์: duangdao_1972@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]