โรงเรียนบ้านปล้องใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนบ้านปล้องใต้

  1. เด็กชายดัชกรณ์  ป้องคำ ประธานนักเรียน

  2. เด็กหญิงปิยนุช   สายบัว รองประธานนักเรียน

  3. เด็กชายคฑาวุธ  สุธรรมแปง รองประธานนักเรียน

  4. ฝ่ายกิจกรรม

       4.1 เด็กชายกวินเทพ  เทพยศ

       4.2 เด็กชายรัฏฐกรณ์  ปัญญาราช

       4.3 เด็กชายกรวิชญ์  ใจคิด

       4.4 เด็กชายศิริวรพงศ์  จักรดี

  5. ฝ่ายประชาสัมพันธ์

       5.1 เด็กชายถิรเมธ  ปัญญายง

       5.2 เด็กชายชิดวริศร์  สุขเสรีชัย

       5.3 เด็กหญิงชลพรรษา  ใจชื่น

  6. ฝ่ายปฏิคม

       6.1 เด็กหญิงวิภาวี  ยั่วยวน

       6.2 เด็กหญิงสิริภาส  ยั่วยวน

       6.3 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชนะเมือง

       6.4 เด็กหญิงรัฎชญา  สายบัว

  7. ฝ่ายโครงการต่างๆ

      7.1 เด็กหญิงศุภกร  คำศรียา

      7.2 เด็กชายปภินวิทย์    สมฤทธิ์

  8. บริหารทั่วไป/เลขานุการ  

      8.1 เด็กชายเจษฎา  วิจารณ์

      8.2 เด็กชายอภิรักษ์  บกบ่อง

      8.3 เด็กชายวัชรพงศ์   เขตรักษา

      8.4 เด็กหญิงรุ้งทิพย์  ปัญญาเหมือง

  9. ฝ่ายการเงิน

       9.1 เด็กหญิงสุพิชญา  สุขสำราญ

       9.2 เด็กหญิงสุกัญญา  วงษ์งาม

   

   ครูที่ปรึกษา


        1. นายสมทพ  กุลวรรณ

        2. นางจีรพร  แดงไฟ 

   

  แผนผังโครงสร้างการบริหารงานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านปล้องใต้ : https://www.picz.in.th/image/Kbdtyk


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-03 10:23:20 น.

โรงเรียนบ้านปล้องใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางดวงเดือน ปาละมี โทรศัพท์: 0848081426 อีเมล์: duangdao_1972@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]