โรงเรียนบ้านปล้องใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจโรงเรียนบ้านปล้องใต้

   

  1. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความทันสมัย มีสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

           2. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

           3. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

           4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารทั้งในและนอกโรงเรียน

           5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           6. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

           7. จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมมาภิบาล และสามารถตรวจสอบได้

           8. จัดกิจกรรมเรียนร่วมสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

   

  เป้าหมายโรงเรียนบ้านปล้องใต้

            1. สถานศึกษาทันสมัย สภาพบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

            2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

            3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ

            4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            5. เรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

            6. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง  โดยชุมชนมีส่วนร่วมและได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-03 10:23:20 น.

โรงเรียนบ้านปล้องใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางดวงเดือน ปาละมี โทรศัพท์: 0848081426 อีเมล์: duangdao_1972@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]