โรงเรียนบ้านปล้องใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
 •      การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำรหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  ข้อมูลพื้นฐาน
  O2 ข้อมูลผู้บริหาร
  O3 อำนาจหน้าที่
  O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  O5 ข้อมูลการติดต่อ
  O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
   
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  O8 Q&A
  O9 Social Network
   
  แผนดำเนินงาน
  O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
  O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
  O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   
  การปฏิบัติงาน
  O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   
  การให้บริการ
  O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  O17 E–Service
   
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
  O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
  O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
  O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
  O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
  O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-03 10:23:20 น.

โรงเรียนบ้านปล้องใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางดวงเดือน ปาละมี โทรศัพท์: 0848081426 อีเมล์: duangdao_1972@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]