โรงเรียนบ้านปล้องส้าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจโรงเรียนบ้านปล้องส้าน

  ·     

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

  พอเพียง

  1. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่มืออาชีพ
  2. ส่งเสริมด้านกีฬาเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
  3.  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วม

  จากทุกภาคส่วน

  ๖.   ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทย


   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-05 14:41:28 น.

โรงเรียนบ้านปล้องส้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5395-4181 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รุ่งกาญจน์ ผดุงกิจ โทรศัพท์: 0849853510 อีเมล์: rattanapoe@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]