โรงเรียนหนองแรดวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติความเป็นมา
                  โรงเรียนหนองแรดวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒  ตำบลหนองแรด  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย เดิมชื่อ  โรงเรียนบ้านหนองแรด  ตำบลปล้อง   ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๗๙  เป็นอาคารเรียนชั่วคราว  เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  มีนายศรีกุย  ธินันท์  เป็นครูใหญ่คนแรก
    พ.ศ. ๒๔๘๒  มีนายยอด  สถานกอง  เป็นครูใหญ่  ราษฎรได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนขนาด  ๓ ห้องเรียน  สนามกว้าง  ๓ ไร่เศษ
    พ.ศ.  ๒๔๘๕  มีนายสิทธิ์  เขียวปัญญา  เป็นครูใหญ่  ได้ร่วมมือกับราษฎรขยายห้องเรียนเป็น  ๔ ห้องเรียน
    พ.ศ.  ๒๔๘๘  มีนายโชติ  พงศ์มณี  เป็นครูใหญ่  ได้สร้างรั้วโรงเรียน
    พ.ศ.  ๒๔๙๐  มีนายฮอม  มะโนศิลา  เป็นครูใหญ่  จัดให้มีชั้นเตรียมประถม
    พ.ศ.  ๒๔๙๑  มีนายอุดร  โนราช  เป็นครูใหญ่  จัดให้มีชั้นเตรียมประถมขึ้น และได้ร่วมกับราษฎรก่อสร้างอาคารเรียนขนาด  ๔ ห้องเรียน
  พ.ศ.  ๒๕๐๐  มีนายชวาล  ปาสาจัง  เป็นครูใหญ่  ได้ทำเรื่องแยกโรงเรียนไปตั้งที่หมู่ที่  ๑๐  บ้านม่อนป่ายาง โดยมีนายตั๋น  ไชยชมพล  ไปรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
    พ.ศ.  ๒๕๐๕  มีนายสวน  ผาบไชย  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๐๕  ได้จัดหาโต๊ะ  ม้านั่ง  ทำป้ายโรงเรียน  สร้างเสาธงก่ออิฐถือปูน  เสาเหล็ก
  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ได้ขยายห้องเรียนเพิ่มอีก  ๒ ห้อง เป็น  ๖  ห้องเรียน  จัดซื้อที่ดินเพิ่ม  ๓ ไร่เศษ  จาก  นายถา  ไชยชมพล
  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มอีก  ๒ ไร่
  พ.ศ.  ๒๕๑๐ - ๒๕๑๑  ได้รับความร่วมมือจากราษฎรในการปรับสนาม  ๕ ไร่จนสำเร็จเรียบร้อย
  พ.ศ.  ๒๕๑๑  ได้รับงบประมาณจากราชการก่อสร้างอาคารเรียน  ๕ ห้องเรียน  งบ  ๗๕,๐๐๐ บาท  ผู้ปกครองบริจาคเพิ่มอีก  ๒๐,๐๐๐ บาท  และพ่อหนานจักร - แม่สน  ทิพวิชัย  ได้จัดสร้างบ้านพักครู  ๑ หลังมอบให้โรงเรียน  กระทรวงมหาดไทยได้จัดมอบแหนบทองคำให้เป็นเกียรติเมื่อวันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๑๓
    พ.ศ.  ๒๕๑๓  ได้รับเงินงบประมาณจากสภาตำบลจำนวน  ๑๕,๐๐๐ บาท  เป็นค่ารื้อถอนอาคารเรียน และได้จัดสร้างอาคารเรียนใหม่ขึ้น
  พ.ศ.  ๒๕๑๔  ได้รับงบประมาณก่อสร้างประปาโรงเรียนจำนวนหนึ่งที่ จากกรมอนามัย ๗,๐๐๐ บาทโรงเรียนสมทบอีก  ๗,๐๐๐ บาท และสร้างส้วมของโรงเรียนอีก  ๔ ที่นั่ง
  พ.ศ.  ๒๕๑๕  จัดสร้างโรงอาหาร  ขนาด  ๔ x ๑๘ เมตร  ราคา  ๑๒,๐๐๐ บาท เมื่อ  ๑๙  เมษายน  ๒๕๑๕  สร้างรั้วคอนกรีต เมื่อ  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๑๕
  พ.ศ.  ๒๕๑๘  จัดสร้างอาคารเรียน  ๓ ห้องเรียนขนาด  ๘ x ๒๗ เมตร  เมื่อ  ๑๐  มกราคม  ๒๕๑๘ 
  พ.ศ.  ๒๕๑๘  เปิดเรียนชั้นประถมปลาย (ป.๕ – ป.๗)  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  ๑ หลัง  จากงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีนายสมบูรณ์  วันไชยธนะวงศ์  บริจาค  ๓,๗๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนชั้น ป.๕ เพิ่มเติม
  พ.ศ.  ๒๕๒๐  จัดซื้อที่ดินอีก  ๓๐๐ ตารางวาเป็นเงิน  ๔,๐๐๐ บาท  ได้รับงบประมาณก่อสร้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อสร้างบ้านพักครู  ๑ หลัง
  พ.ศ.  ๒๕๒๑  จัดซื้อที่ดิน  ๒ งาน  ๔๐ ตารางวา  อาจารย์สวน – อาจารย์สุภาลักษณ์              ผาบไชย  สร้างเสาธงให้โรงเรียนคิดเป็นเงิน  ๒,๕๐๐ บาท
    พ.ศ.  ๒๕๒๒  คณะครูบริจาคเงินสร้างบ้านพักครู  ๑ หลัง และได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำแบบ พ.๑
  พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้รับงบประมาณจาก กสช. และขุดสระน้ำขนาด  ๑๐ x ๓๐ เมตร ลึก ๔ เมตร รวมได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป ๑ ข จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๔ ห้องเรียนงบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท
  พ.ศ.  ๒๕๒๔  ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน  ๑ หลัง  ขนาด  ๗ x ๑๕ เมตร ราคา  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  กรมทรัพยากรธรณี ขุดเจาะบ่อบาดาล  ๑ บ่อ  รวมทั้งได้รับบริจาคเครื่องกระจายเสียง  ๕๐ วัตต์จากราษฎรจำนวน  ๑ เครื่อง มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน  มีการสร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศเหนือยาว  ๒๐๐ เมตร รวมทั้งจัดทำป้ายชื่อโรงเรียนแบบถาวร  เมื่อเดือน เมษายน  ๒๕๒๔ เป็นเงิน                                            ๓๒,๐๐๐ บาท
    พ.ศ.  ๒๕๒๕  ผู้ปกครองนักเรียนบริจาคเงินสมทบกับภาษีบำรุงท้องที่เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท  เปลี่ยนหลังคาเรียน  ๓ ห้องเรียน  จัดซื้อและติดตั้งปั้มน้ำในโรงเรียน
  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายจัดสร้างส้วม  ๔ ที่นั่ง  ๑ หลัง  ต่อเติมรั้วด้านทิศเหนืออีก  ๒๐ เมตร  รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนได้ช่วยกันบรรทุกดินถมสนามคนละ  ๑ ลำเกวียน
    พ.ศ.  ๒๕๒๗  ได้รับทุนอาหารกลางวันจากมิสเตอร์ไมเคิล  โรเบิร์ต  ชาวอังกฤษ  จำนวน  ๕,๐๐๐ บาท 
  พ.ศ.  ๒๕๒๘  เปิดสอนชั้นเด็กเล็กเป็นทางการเป็นปีแรกรวมทั้งได้รับงบประมาณก่อสร้างเรือนเพาะชำ  ๑ แห่ง คิดเป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท
  พ.ศ.  ๒๕๒๙  ได้รับทุนการศึกษาจากมิสเตอร์อีฟ  บริจิตต์ ชาวฝรั่งเศษ  เป็นเงิน  ๑๖,๐๐๐ บาท เพื่อมอบให้นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี และเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๑
    พ.ศ.  ๒๕๓๐  นายยุทธชัย  ชูชัย  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๐  แทนนายสวน  ผาบไชย  ที่เกษียณอายุราชการ  ได้รับมอบเครื่องกระจายเสียง และวิทยุเทป   ๑ ชุดจากนายสวน  ผาบไชย
    พ.ศ.  ๒๕๓๑  คณะกรรมการศึกษา และผู้นำชุมชนรวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันจัดงานได้เงินจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  ๑ เครื่อง  ตู้เย็น  ๑ เครื่อง  ราษฎรและผู้ปกครองนักเรียนได้ช่วยกันนำรถ อีแต๋นบรรทุกหินผามาถมหน้ารั้วโรงเรียนด้านทิศเหนือ  จำนวน  ๓๑ ลำ  ถมหน้ารั้วตลอดแนว            พระอธิการบุญสืบ  ธมมโรโต  เจ้าอาวาสวัดหนองแรด  นายเลื่อน  กองแก้ว และนายแฝง  ทิพย์วิชัย เป็นตัวแทนมอบ                              ทุนการศึกษาจากคนไทยในสหรัฐอเมริกา  ในนาม คุณประยงค์ศักดิ์  คงรุ่งถาวร  จำนวน  ๒,๕๐๐  บาท
  มีการก่อสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา โดยใช้เงินจากผู้ปกครอง และราษฎรทั้ง  ๔ หมู่บ้าน หมู่ละ  ๑,๐๐๐ บาท คุณประทวน  รมยานนท์  ๒,๐๐๐ บาท  คุณสาธิต  พุ่มพันธ์ไพบูลย์  ๓,๐๐๐ บาท  คณะครูอีก  ๔๗๐ บาท  โดยที่คุณสาธิต และคุณสุชาดา  พุ่มพันธ์ไพบูลย์  ได้จัดมอบพระพุทธรูป เครื่องเชิงเทียน กระถางธูป
  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังน้ำซีเมนต์แบบ ฝ.๓๐ (พิเศษ)  ๑ ชุด เป็นเงิน  ๓๕,๐๐๐ บาทรวมทั้งได้รับการก่อสร้างถังเก็บน้ำซีเมนต์อีก  ๕ ถังจากงบประมาณของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดเชียงราย
    พ.ศ.  ๒๕๓๒  จัดงานหาเงินพัฒนาโรงเรียนกับคณะกรรมการศึกษาและกรรมการหมู่บ้าน พัฒนาศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนได้เงิน  ๒๕,๐๐๐ บาท
  พ.ศ.  ๒๕๓๓  จัดผ้าป่าสามัคคีได้รับเงินบริจาค จัดถมทางเดินในโรงเรียน ยาว  ๑๓๐ เมตร สูง  ๔๐ เซนติเมตร กว้าง  ๓.๕๐ เมตร
  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ต่อเติมโรงอาหารด้านทิศใต้ จากเงินบริจาคของราษฎร เป็นเงิน  ๑๑,๐๒๐ บาท
  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มีการจัดสร้างศาลาโดยราษฎร ในเขตบริการ ได้แก่นางสมพร  อักษรดิษฐ สร้างศาลามอบให้โรงเรียน  ๙ หลัง เมื่อ  ๒๕  มกราคม  ๒๕๓๕  ลูกหลานแม่อุ้ยปา พ่ออุ้ยปัน มิมาละ  จัดสร้างศาลาไทย  ๒ หลัง  มอบให้โรงเรียนคิดเป็นเงิน  ๒๑,๕๕๙ บาท เมื่อ  ๔  เมษายน  ๒๕๓๕   ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่  รพช.  นำดินมาถมบริเวณเสาธง และได้รับความร่วมมือจาก  กนช.  ตำบลหนองแรด และสัสดีอำเภอเทิง จัดสร้างถังเก็บน้ำซีเมนต์แบบ ฝ.๓๓  จำนวน ๑ ชุด เมื่อเดือน  กันยายน  ๒๕๓๕
  พ.ศ.  ๒๕๓๖  ได้รับความร่วมมือจาก  รพช. เชียงราย จัดงบประมาณ และความร่วมมือจากกรรมการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนจัดสร้างถังเก็บน้ำจำนวน  ๔ ถัง  ได้รับความร่วมมือจากลูกหลาน และญาติของพ่อผล เชียงทา จัดสร้างศาลา มอบให้โรงเรียน  ๑ หลัง  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม สปช.๖๐๑/๐๙  จำนวน  ๖ ที่นั่ง  งบประมาณ  ๑๒๔,๘๐๐ บาท สร้างเสร็จ  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๓๖
  ได้รับอนุมัติจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายให้ดำเนินการเปิดชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  ๑ ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นปีแรก
  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ได้รับการสนับสนุนจากคุณสำเร็จ  ภูนิคม  มอบเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น  ๑ ชุด เป็นเงิน  ๑๕,๐๐๐ บาท และได้จัดสร้างห้องสมุดโรงเรียนเป็นเอกเทศ โดยใช้เงินผ้าป่าสามัคคี เริ่มก่อสร้าง  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๗
  พ.ศ.  ๒๕๓๘  จัดผ้าป่าสามัคคี  ๓ ครั้ง
                                  ครั้งที่  ๑ เมื่อ  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๓๘
                                  ครั้งที่  ๒ เมื่อ  ๑๒  เมษายน  ๒๕๓๘
                                  ครั้งที่  ๓ เมื่อ  ๑๖  เมษายน  ๒๕๓๘
                  ได้เงินสุทธิ  ๑๙๑,๒๕๐ บาท จัดซื้อที่ดินด้านทิศตะวันออก จำนวน  ๓ ไร่  ๒ งาน และนำเงินส่วนหนึ่งไปสมทบต่อเติมห้องสมุด  ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ใช้วื่อว่า “อาคารกาญจนาภิเษก ๓๙“  โดยมีนายสินธร  แนวเล็ก หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเทิงเป็นผู้เปิดป้ายเมื่อวันเสาร์ที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ได้รับความกรุณาจากพ่อหลวงอ้าย แม่หลวงสม  คำเงิน ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน  ๙,๐๐๐ บาท  อาจารย์ราตรี  ราญรอน  ๑,๑๐๐ บาท  ได้ร่วมกับศิษย์เก่า กรรมการศึกษา และกรรมการสภาตำบลหนองแรดจัดผ้าป่าสามัคคี ได้เงิน  ๕,๕๐๐ บาท ได้นำไปชำระค่าที่ดินที่คงค้างจนครบเรียบร้อยตามจำนวนที่ตกลงไว้  ๒๑๕,๐๐๐ บาท
  พ.ศ.  ๒๕๔๐  จัดผ้าป่าสามัคคีได้เงิน  ๕๓,๖๕๐ บาท นำไปสร้างรั้วด้านทิศใต้ และจัดทำประตูโรงเรียนด้านทิศเหนือ และทิศตะวันตก และสร้างเสาธงใหม่สูง  ๑๕ เมตร โดยคณะศิษย์เก่าที่ประเทศเกาหลีใต้ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการศึกษาและคณะกรรมการสภาตำบลหนองแรดรวมกันจัดทำ   นายสมนึก  สุขทัย เป็นตัวแทนบริษัทพัทยารัฐกิจจำกัด ได้นำเงินมอบให้โรงเรียนจำนวน  ๒๐,๐๐๐ บาท โดยได้นำไปจัดสร้างส้วมนักเรียนชั้นอนุบาล ปรับปรุงบริเวณทางเดินและที่ดื่มน้ำนักเรียน
                  โรงเรียนได้งบประมาณในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องละ  ๔๐,๐๐๐ บาท  รวมทั้งได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั้น ป.๑ก. และเทพื้นอาคารอนุบาล  จำนวน  ๑๐๑,๐๕๐ บาท
                  ในปีเดียวกันนี้โรงเรียนได้จัดสร้างฐานเสาธง และเปลี่ยนเสาธงใหม่สิ้นค่าก่อสร้าง  ๑๘,๐๐๐ บาท โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณของทางราชการ เป็นเงินจากการจัดผ้าป่าสามัคคีของโรงเรียน รวมทั้งการสร้างเสา และประตูเหล็กทางด้านทิศเหนือ และทิศตะวันตก สิ้นค่าก่อสร้าง  ๒๐,๐๐๐ บาท
  พ.ศ.  ๒๕๔๒   สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ แต่งตั้งให้นายยุทธชัย  ชูชัย  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ตั้งแต่  วันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๔๑  ได้รับงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนจำนวน  ๑๕,๐๐๐ บาท โดยทางโรงเรียนนำไปใช้ในการถมดิน และปรับพื้นสนามด้านทิศเหนือติดรั้วและสนามวอลเลย์บอล และหลังอาคารอนุบาลรวมทั้งข้างอาคารกาญจนาภิเษก ๓๙  ในปีเดียวกันมีการสร้างและต่อเติมห้องกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนโดยใช้เงินผ้าป่าโรงเรียน  ๑๒,๐๐๐ บาท ต่อเติมห้องปฐมพยาบาล  ๓,๐๐๐ บาท
  พ.ศ.  ๒๕๔๒  จัดผ้าป่ากีฬาสีสัมพันธ์ได้เงิน  ๒๙,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่  ๔ - ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๒  รวมทั้งได้รับบริจาคซีเมนต์บล็อกจากนายรังสรรค์  วันไชยธนะวงศ์  นำไปก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศตะวันออกจนตลอดแนว
                  ในปีเดียวกันได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙  จำนวน  ๑ หลัง ขนาด  ๔ ห้องเรียน และถังเก็บน้ำซีเมนต์แบบ ฝ.๓๓  จำนวน  ๑ ชุด  รวมงบประมาณที่ได้รับจำนวน  ๑,๙๐๕,๐๐๐ บาท  ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ  วันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๔๒  ตั้งชื่ออาคารเรียนว่า  “อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๗๒  พรรษา” 
    พ.ศ.  ๒๕๔๓  นายเดชะ  ฤทธิ์วิเศษ  ได้รับคำสั่งย้ายจากโรงเรียนอนุบาลยางฮอมมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแรด  ตั้งแต่  วันที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๔๓  โดยมารับตำแหน่งแทนนายยุทธชัย  ชูชัย  ได้ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนดังนี้
                  ๑.  ได้จัดทำซุ้มป้ายคำขวัญในบริเวณโรงเรียน  จำนวน  ๑๒ จุด โดยได้รับความร่วมมือจากกรรมการศึกษาเป็นอย่างดี
                  ๒,  ปรับปรุงห้องพักครูจัดสภาพใหม่
                  ๓.  จัดทำ ป้ายคำขวัญโรงเรียนติดอาคาร  ๑  ป้ายคำขวัญตำบลติดอาคาร  ๒ ป้ายคำขวัญติดอาคารมัธยมและอาคารกาญจนาภิเษก ทำให้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนดีขึ้น
                  ๔.  จัดทาสีรั้วใหม่
                  ๕.  ปรับปรุงงานการพัสดุใหม่
    พ.ศ.  ๒๕๔๔  ได้จัดตั้งตั้งองค์ผ้าป่าขึ้นร่วมกับพี่น้องประชาชนในเขตบริการทั้ง  ๔ หมู่บ้าน  ๔๕,๐๐๐ บาท  ผ้าจากสหรัฐ-อเมริกา  ๘,๐๐๐ บาท  ผ้าป่าจากใต้หวัน  ๒๕,๐๐๐ บาท  รวมเป็นเงิน  ๗๘,๐๐๐ บาท  ได้จัดสร้างต่อเติมโรงอาหารใหม่  สร้างโรงเก็บรถของนักเรียน และได้รื้ออาคารเรียน มาต่อเติมอาคารประกอบเรียนเพื่อใช้เป็นห้องสภานักเรียน
                  ทางด้านวิชาการ โรงเรียนได้เป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้ โรงเรียนมีครูแกนนำปฏิรูปการเรียนของ สปช.  ๓ ท่าน คือ               
                                                 ๑.  นายเดชะ   ฤทธิ์วิเศษ               สาขาการบริหาร
                                                 ๒.  นางธัญรดี   สลีสองสม             สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
                                                 ๓.  นางสุชาดา   ภูบุญลาภ              สาขาการสอนก่อนประถม
   พ.ศ.  ๒๕๔๕
                  ได้จัดตั้งผ้าป่าสามัคคี โดยการประสานงานของคุณครู เพชรา  ถุงเงิน  เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๑ ชุด  เป็นเงิน  ๕๑,๗๐๐ บาท  จัดงานราตรีเขียวขาวโรงเรียนได้รับงบประมาณจากการจัดผ้าป่าสามัคคี  ศิษย์เก่า  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้นำชุมชน  และคณะครูโรงเรียนหนองแรดวิทยา  ทั้งสิ้นจำนวน  ๑๓๔,๖๓๙  บาท เพื่อจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกอย่างดี  จำนวน  ๒๐๐  ตัว และสร้างรั้วโรงเรียน                 ด้านทิศตะวันออกในการจัดงานราตรีเขียวขาวโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ได้กำไรสุทธิ  ๒๗,๐๐๐ บาท ได้ต่อเติมอาคาร  สปช.๑๐๕/๒๙  ขนาด  ๔ ห้องเรียน  ใช้เงินงบประมาณ  ๓๖๐,๐๐๐ บาท
                  ทางด้านวิชาการ
                 เป็นโรงเรียนพร้อมรับการประเมินจากบุคคลภายนอก
                 เป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้
                 เป็นโรงเรียนแม่ข่ายการเรียนรู้ของกลุ่ม  และมีบุคลากรแกนนำดังนี้
                 นายอนันต์  สิงห์หา          ได้รับรางวัลครูเกียรติยศ              สาขาดนตรี
                  นายเดชะ  ฤทธิ์วิเศษ        ครูต้นแบบ                            สาขาบริหาร
                  นางสุชาดา  หล้าพรม       ครูต้นแบบ                          สาขาก่อนประถม
                  นายประหยัด  ไฝ่จิต         ครูต้นแบบ                            สาขาวิทยาศาสตร์
                  นางยุพา  ชาสมบัติ           ครูต้นแบบ                        สาขาคณิตศาสตร์
                  นางสาวยุพเรศ  มาตา       ครูต้นแบบ                            สาขาคณิตศาสตร์
                  นายจำนงค์  บุญแฝง         ครูต้นแบบ                          สาขาสังคมศึกษา
                  ได้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปีการศึกษา  ๒๕๔๕
   พ.ศ.  ๒๕๔๖
                 ได้พัฒนาโรงเรียนตามลำดับ  จัดผ้าป่ากรุงเทพฯ เชียงราย ปูกระเบื้องห้องสมุด และจัดซื้อคอมพิวเตอร์  ๔  เครื่อง
                  เป็นเจ้าภาพกีฬาขยายโอกาสทางการศึกษา  ๓  อำเภอ คือ  อำเภอเทิง  อำเภอพญาเม็งราย  อำเภอขุนตาล  ๑๘  โรงเรียน  ใช้งบประมาณ  ๑๖๑,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  ได้รับความร่วมมือจากผู้นำ  คณะครู  นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชาชนเป็นอย่างดียิ่ง
   พ.ศ.  ๒๕๔๗
                 ได้พัฒนาโรงเรียนมาโดยลำดับดังนี้
                  จัดผ้าป่าเพื่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ความกว้าง  ๔  เมตร  ความยาม  ๑๒๐  เมตร เป็นเงิน  ๕๘,๐๐๐  บาท
                  จัดติดผ้าม่านห้องพักครู  ห้องข้อมูล  เป็นเงิน  ๑๕,๐๐๐  บาท  งบประมาณทางโรงเรียนจัดหาเงินนอกงบประมาณปูกระเบื้องห้องพักครู  ห้องข้อมูล  โดนใช้เงินอุดหนุน
                  ได้รับจัดสรรลานกีฬาเอนกประสงค์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  งบประมาณ  ๑๑๒,๐๐๐  บาท
                 ได้รับงบประมาณจากการเสนอโครงการขอถมดินเพื่อจัดสร้างสนามเปตองจากองการบริหารส่วนตำบลหนองแรด  งบประมาณ  ๔๕,๐๐๐  บาท   ยกพื้นด้านหน้าอาคารอนุบาล  งบประมาณ  ๒๘,๐๐๐บาท  จากเงินบริจากผู้ปกครอง
                 จัดทำห้องน้ำในห้องอนุบาล  จำนวน  ๒  ห้อง  งบประมาณ  บาท  จากเงินบริจากผู้ปกครอง   ปูกระเบื้อง และจัดทำรางริน  งบประมาณ  ๒๔,๐๐๐  บาท  จากเงินนอกงบประมาณ
                 ทางด้านวิชาการ
                 ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  ได้เข้ารับการประเมินเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู  จนได้รับรางวัลบุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต ๔
                  ระดับก่อนประถมศึกษา
                                  ๑.  นางศิริวรรณ                 นันทะ
                                  ๒.  นางสาววาสนา              คุสินธ์
                 ระดับประถมศึกษา
                                 ๑.  นางยุพา  ชาสมบัติ                      สาขาภาษาไทย
                                 ๒.  นางสาวยุพเรศ  มาตา                 สาขาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
                                 ๓.  นางนภาไพร    ผาบไชย              สาขาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
                 ระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)
                                 ๑.  นางนัชมาภรณ์  มีปาน               สาขาคณิตศาสตร์
                                 ๒.  นายอนันต์    สิงห์หา                  สาขาศิลปะ
                รางวัลบุคลากรแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔
                ระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)
                                ๑.  นางสาวเพชรา    ถุงเงิน             สาขาวิทยาศาสตร์
               ผู้บริหารสถานศึกษา
                                  ๒.  นายเดชะ       ฤทธิ์พิเศษ             สาขา  ผู้บริหาร  ระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)
   พ.ศ.  ๒๕๔๘
                  ได้พัฒนาโรงเรียนมาโดยลำดับดังนี้
                   ปรับปรุงโรงอาหารใช้งบประมาณ  ๑๘,๐๐๐  บาท  จัดติดตั้งเหล็กดัดโรงอาหาร และห้องประกอบอาหารใช้เงินนอกงบประมาณ
                   ติดตั้ง  TV  ขนาด  ๒๑  นิ้ว  พร้อมเครื่องเล่น  DVD  จำนวน  ๑  ชุด  งบประมาณ  ๗,๙๐๐  บาท  เงินนอกงบประมาณ
                  จัดทำถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่  ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  ยาม  ๙๘  เมตร  งบประมาณ  ๗๘,๐๐๐  บาท  เงินนอกงบประมาณจากการทำผ้าป่า  อังกฤษ-กรุงเทพฯ-ระยอง-ลำพูน-เชียงราย-หนองแรด
                   จัดซื้อคอมพิวเตอร์  ๔  ชุด  พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์  งบประมาณ  ๕๐,๔๐๐  บาท  เงินนอกงบประมาณจากการทำผ้าป่า  ใต้หวัน-หนองแรด
                   จัดทำป้ายโรงเรียน  ใช้งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐  บาท  จากเงินนอกระบบโครงการส่งเสริมการขายหารายได้พัฒนาโรงเรียน  และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนหนองแรดวิทยาคม  ด้วยความเห็นชอบของคณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ปรับปรุงห้องประกอบอาหาร  โดยการปูพื้นกระเบื้อง  จัดทำเคาร์เตอร์  ติดพัดลม  ๑  ตัว  งบประมาณ  ๑๖,๐๐๐ บาท จากเงินนอกงบประมาณโครงการส่งเสริมการขายหารายได้พัฒนาโรงเรียน  และงบนอกอื่นๆ
                   จัดทำรั้วคอนกรีตโรงเรียน  ขนาดความยาม  ๓๐  เมตร  งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐  บาท  จากเงินนอกงบประมาณ
                  ทางด้านวิชาการ
                  พัฒนาบุคลากร  ได้รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการจำนวน  ๑๕  คน  ดังนี้
                  ๑.   นายจำนงค์                บุญแฝง                                ๙.    นางนภาไพร             ผาบไชย
                  ๒.  นายพินิจ                   ดอยลอม                               ๑๐.  นางสาวกัญญา          ค้าแก้ว
                  ๓.  นายสวิง                    ภิระบรรณ์                             ๑๑.  นายประหยัด             ใฝ่จิต
                  ๔.  นายอนันต์                 สิงห์หา                                 ๑๒.  นางสุชาดา                ปานกลาง
                  ๕.  นางสาวเพชรา             ถุงเงิน                                  ๑๓.  นางยุพา                  ชาสมบัติ
                  ๖.  นางศรีสุดา                 อุตุภรณ์                                ๑๔.  นางชไมพร               สุวรรณเสน
                  ๗.  นางศิริวรรณ              นันทะ                                   ๑๕.  นางสาวยุพเรศ          มาตา
                  ๘.  นายคงเดช                 ธุรกิจ
   พ.ศ  ๒๕๔๙
                  ได้ลื้อถอนอาคารเรียน  ๒  หลัง  แบบ  ป๑.ก. ขนาด  ๖  ห้องเรียน นำไปสร้างอาคารอเนกประสงค์  ขนาด  ๒  ห้องเรียน แบบปั้นหยาทำด้วยไม้หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ มูลค่า  ๒๐๐,๐๐๐  บาท
  พ.ศ.  ๒๕๕๐
                  ได้ปูกระเบื้องห้องน้ำ  ห้องพักครู อาคาร สปช. ๑๐๕ / ๒๙  ทั้ง  ๒  หลัง  ปูกระเบื้องห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน  ๒  หลัง  ใช้งบประมาณทังสิ้น  ๖๐,๐๐๐  บาท  โดยใช้งบประมาณจากกำไรกิจกรรมสหกรณ์  กิจกรรมโครงการส่งเสริมการขายหารายได้พัฒนาโรงเรียน 
  พ.ศ.  ๒๕๕๑
                  ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจากองค์การมหาชน (สมศ.) รอบที่ ๒  เมื่อวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๐  ประกาศเมื่อวันที่  ๒๑ เมษายน  ๒๕๕๑
                  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรสถานศึกษา  ๒๕๕๑  ๑ ใน ๑๐ โรงของเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔
                  ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายการศึกษาปล้องหนองแรด ได้รับความร่วมมือจากประชาชน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด เป็นอย่างดียิ่ง  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  ๑๒๕,๐๐๐  บาท  โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเทิง  ประพันธ์  ภู่งาม  มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
                  จัดสร้างรั่วโรงเรียน  ขนาด  ความยาว  ๒๒๐  เมตร  สูง  ๑.๘๐  เมตร  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  ๒๒๐,๐๐๐  บาท ได้ทำพิธีรับมอบโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔  ท่านนพรัตน์  อู่ทอง
                  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์คบวงจรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔  ประเมินโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์กรการเกษตร
  พ.ศ.  ๒๕๕๒
                  ด้านวิชาการ
                  ติดจานดาวเทียมเพื่อการศึกษาทุกอาคารเรียน
                 ห้องเรียนคุณภาพ  ทุกห้องเรียนมีทีวี เพื่อกาศึกษา
                  นักเรียนได้รับคัดเลือกไปแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค
                                ๑.    เด็กหญิงปณัชฌา  มหาวรรณ์   ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-๓
                                ๒.    เด็กหญิงศศิประภา  ปาระมี     ได้รับเหรียญเงิน  การแข่งขันอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ระดับชั้น ป.๑-๓
                  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย
                  ด้านอาคารสถานทีjได้ปูกระเบื้อง  อาคารอนุบาล  หน้าเสาธง
  พ.ศ.  ๒๕๕๓
                  ได้ทาสีอาคาร  อาคารอนุบาล  อาคารเรียน ป.๕-๖  อาคารเรียนมัธยม  ห้องสมุด  ห้องประชาสัมพันธ์  บริเวณสวนหย่อม ตามอาคารต่างๆ  ห้องน้ำ  ที่เก็บน้ำฝน
                  โครงการไทยเข้มแข็ง  ได้รับงบประมาณดังนี้
                                   ๑.  ห้องคอมพิวเตอร์  CL๑๐      งบประมาณ   ๓๕๔,๐๖๐  บาท
                                   ๒.  ห้องสมุด  ๓D                  งบประมาณ     ๕๖,๔๒๐  บาท
                                   ๓.  ซ่อมแซมอาคารเรียน  งบประมาณ   ๓๓๘,๐๐๐  บาท
                  ได้รับงบประมาณจากการจัดผ้าป่าสามัคคี  ศิษย์เก่า  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้นำชุมชน  และคณะครูโรงเรียนหนองแรดวิทยา  ทั้งสิ้นจำนวน ๑๕๐,๔๔๘.๐๐  บาท เพื่อยกอาคารเรียน  ป๑ก
                  นักเรียนได้รับคัดเลือกไปแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค  เด็กหญิงกัญญารัตน์  ณ นคร  ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น  ป.๑-๓
   พ.ศ. ๒๕๕๔
                  โรงเรียนได้เข้ารับการประเมิน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก
  -    เป็นตัวแทนของ สพป. เชียงราย เขต ๔
  -    เป็นตัวแทนของ จังหวัดเชียงราย
  -     ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนพระราชทานของ สพฐ.
                   โรงเรียนหนองแรดวิทยาได้รับรางวัล ระดับดีมากการรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. ของสำนักงาน  กกต.กลาง
                  โรงเรียนผ่านการประเมินสถานศึกษาที่บริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                  ได้รับงบประมาณจากการจัดผ้าป่าสามัคคี  ศิษย์เก่า  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้นำชุมชน  และคณะครูโรงเรียนหนองแรดวิทยา  ทั้งสิ้นจำนวน ๘๒,๔๕๙  บาท เพื่อยกอาคารเรียน  ป๑ก (สมทบงบประมาณปี ๒๕๕๓)
   พ.ศ.  ๒๕๕๕
                  โรงเรียนหนองแรดวิทยาได้ผ่านการประเมินจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา “ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ”  ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  รับรองคุณภาพ ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗
                  ได้รับงบประมาณจากการจัดผ้าป่าสามัคคี  ศิษย์เก่า  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้นำชุมชน  และคณะครูโรงเรียนหนองแรดวิทยา  ทั้งสิ้นจำนวน ๑๔๕,๐๐๐  บาท  เพื่อปูกระเบื้องอาคารเรียน
                  นักเรียนได้รับคัดเลือกไปแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่
                                 เด็กหญิงศิริบูรณ์  บัวอินทร์
                                 เด็กหญิงปานฤทัย  หล่ายโท้
                  ได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น  ป.๑-๓
  พ.ศ.  ๒๕๕๖
                  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากการจัดผ้าป่าสามัคคี  ศิษย์เก่า  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้นำชุมชน  และคณะครูโรงเรียนหนองแรดวิทยา  ทั้งสิ้นจำนวน  ๑๓๔,๖๓๙  บาท เพื่อจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกอย่างดี  จำนวน  ๒๐๐  ตัว และสร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันออก
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-25 12:03:22 น.

โรงเรียนหนองแรดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5395-4180 อีเมล์: Decha2504@Gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วาสนา คุสินธ์ โทรศัพท์: 0821818656 อีเมล์: kusin_wassana@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]