โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ    (MISSION)
  ๑.    พัฒนาระบบการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชน  
  ๒.    จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
  ๓.    พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ๔.    พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทย
  ๕.    พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านดนตรีอังกะลุงและส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา
  ๖.    พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  ๗.    พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ทันสมัย  
  ๘.    พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ

   

  จุดหมาย / เป้าประสงค์

  1. คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
  2. มีความรู้อันเป็นสากล ในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
  3. มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกลังกาย
  4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ สร้างสิ่งที่ดีงามอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข


   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-02-06 10:46:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไกรศักดิ์ โชติศิวะโยธิน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางมณีวรรณ ปัญญาดี

 • นายวรวุฒิ กิตติเดชะนันทน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,953
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0895544701 อีเมล์: monpayang184@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรวุฒิ กิตติเดชะนันทน์ โทรศัพท์: 0895583540 อีเมล์: worrawoot2558@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]