โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

       1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปฐมวัยและประถมศึกษา ให้มีคุณภาพตามมารตฐานการศึกษา

       2. ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

       3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีนาฏศิลป์พื้นเมือง

       4. ส่งเสริมให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วน่รวมในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:16:12 น.

โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053189159 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สาลินี นันต๊ะ โทรศัพท์: 0892664524 อีเมล์: saly_2511@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]